**De zin en onzin van minimumstraffen in het Arubaanse strafrecht

6,525 comments

Inleiding
In 2010 heeft de Stichting Stop Abuso Sexual di Mucha bij het Arubaanse parlement een 11.000 handtekeningen tellende petitie ingediend voor het invoeren van minimumstraffen. Op 5 mei 2015 is een motie ingediend strekkende tot het verrichten van nader onderzoek naar de introductie van minimumstraffen voor kinderverkrachters.

De rechters op Aruba hebben zich over het invoeren van minimumstraffen negatief uitgelaten. Zij menen dat al streng genoeg gestraft wordt. Verder menen zij dat het stelsel van minimumstraffen in sommige gevallen tot onredelijk hoge straffen zal leiden omdat, kortgezegd, hen de mogelijkheid wordt ontnomen om de normovertreding per geval vast te stellen, conform het huidige systeem van straftoemeting (bron: artikel van Bearing Point Caribbean d.d. 14 november 2015).

Wetsontwerp
De ‘Initiatief Ontwerp Landsverordening tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht van Aruba (AB 2012 no. 24) in verband met het opnemen van minimumstraffen voor diefstal met geweld en bepaalde zedenmisdrijven’ is onlangs bij de Raad van Advies ingediend.

In het wetsontwerp wordt voorgesteld om minimumstraffen in te voeren voor bepaalde zedenmisdrijven, voor diefstal onder verzwarende omstandigheden en voor afpersing, te weten:
-sexuele handelingen met minderjarigen jonger dan 12 jaar: een minimumstraf van 8 jaren
-ontucht met minderjarigen in de leeftijdscategorie 12 – 15 jaar: een minimumstraf van 5 jaren
-ontucht met minderjarigen jonger dan 18 jaar: een minimumstraf van 2 jaren
-verkrachting: een minimumstraf van 4 jaren
-verkrachting met geweld: een minimumstraf van 6 jaren
-diefstal met geweld: een minimumstraf van 5 jaren
-diefstal (o.a.) in vereniging, of ten opzichte van een toerist, of gepaard gaand met zwaar lichamelijk letsel: een minimumstraf van 7 jaren
-diefstal met geweld, de dood tot gevolg hebbende: een minimumstraf van 10 jaren
-afpersing: een minimumstraf van 5 jaren

Argumenten pro introductie van minimumstraffen in het wetsontwerp
In het wetsontwerp worden de navolgende argumenten aangevoerd die pleiten voor de introductie van minimumstraffen:

opgemelde delicten zorgen voor gevoelens van onveiligheid, ansgt en onrechtvaardigheid bij de burgers, terwijl lage straffen voor te weinig vergelding zorgen en niet genoeg afschrikken. Langere vrijheidsstraffen leiden ertoe dat de burgers langer veilig zijn.

lichte straffen voor ernstige delicten leiden ertoe dat burgers het vertrouwen in de rechtsstaat verliezen.
het feit dat rechters op Aruba ernstige gewelds- en zedendelicten te licht bestraffen rechtvaardigt de breuk met het huidige systeem van straftoemeting, waarin de rechter de normovertreding vaststelt rekening houdend met alle omstandigheden van het geval.

afgezien van Nederland kennen vele Europese landen een systeem van minimumstraffen voor ernstige delicten en recidive.

de grote impact van de zogeheten ‘high impact crimes’ op de individuele burger en de algehele samenleving, rechtvaardigt het opleggen van minimumstraffen al bij een eerste berechting
vanwege het afschrikeffect en omdat de daders langer opgesloten blijven zal het systeem van minimumstraffen de criminaliteit aanzienlijk doen verminderen.

Weerlegging van de argumenten
a. Verlies van het vertrouwen in de rechtsstaat?
Volgens het wetsontwerp zouden lichte straffen ertoe leiden dat burgers het vertrouwen in de rechtsstaat verliezen. Ten eerste klopt niet dat ernstige delicten op Aruba te licht gestraft worden. De rechterlijke macht ontkent dit (zie artikel Bearing Point Caribbean). Dat zedenzaken op Aruba onvoldoende worden aangepakt is volgens het openbaar ministerie onzin (artikel uit Knipselkrant Curacao d.d. 14 oktober 2014).

Verder staat niet vast dat burgers het vertrouwen in de Arubaanse rechtsstaat zouden hebben verloren. De rechters vragen zich af op grond van welke informatie mevrouw Lisette Gomes van de Stichting Stop Abuso Sexual di Mucha de 11.000 handtekeningen heeft verzameld en, trekken de stelling dat de Arubaanse bevolking minimumstraffen wenst in twijfel (zie artikel Bearing Point Caribbean).

b. Onwenselijke breuk met het huidige systeem van straftoemeting
In 2011 heeft de toenmalige Minister van Veiligheid en Justitie voorgesteld om minimumstraffen voor recidive bij zware misdrijven in het Nederlandse strafrecht in te voeren.
Het advies van de Raad van State kunt u hier raadplegen. Hierna zal steeds worden teruggegrepen naar de meningen en stellingen van de Raad van State zoals neergelegd in het advies.
De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak en de Raad voor de Rechtspraak maakten korte metten met het voorstel. Het voorstel werd als een systeeminbreuk ten opzichte van het huidige stelsel van straftoemeting en, als een principiele wijziging van het strafstelsel bestempeld.
Ook de Raad van State achtte het voorstel onwenselijk. Zij wees er op dat bij de straftoemeting in het huidige strafrechterlijk stelsel de afweging van de feiten en omstandigheden van het concrete geval vooropstaat. Volgens de Raad wordt deze afweging door minimumstraffen teveel ingeperkt. De verhouding tussen wetgever en rechter wordt hierdoor verstoord, omdat i) niet de omstandigheden van het individuele geval maar het voorgeschreven wettelijk minimum relevant is, en ii) vanwege de beperkte mogelijkheid voor de rechter om daarvan af te wijken.

c. De meeste Europese landen hanteren ook al strafminima, alhoewel..
Het klopt dat vrijwel alle EU-landen een stelsel van minimumstraffen hanteren. Dit argument verdient echter nuancering.

In 2003 is een rechtsvergelijkend onderzoek naar minimumstraffen in de EU-landen verricht. De resultaten van het onderzoek kunt u hier raadplegen (het Rechtsvergelijkend Onderzoek).

Uit het onderzoek is gebleken, dat de verschillende stelsels van minimumstraffen sterk van elkaar verschillen. Zo passen Engeland en Wales de minimumstraf uitsluitend toe op het delict moord.

Frankrijk heeft geprobeerd de stringente gevolgen van de minimumstraf te corrigeren. Hierdoor verloor de minimumstraf aan betekenis en werd in 1994 afgeschaft. Ook Belgie heeft maatregelen getroffen om de rigiditeit van de minimumstraf te verzachten. In Belgie staat de minimumstraf nog in de wet verankerd, maar heeft geen praktische betekenis meer. Denemarken kende aanvankelijk minimumstraffen voor vele misdrijven. Thans geldt de minimumstraf uitsluitend voor het opzettelijk om het leven brengen van anderen. Duitsland hanteert een systeem waarbij de rechter de volledige straftoemetingsvrijheid behoudt binnen het vastgestelde strafkader.

Verder wijst het onderzoek uit, dat de wetgever vaak voor een minimumstraf heeft gekozen die lager is dan de feitelijke straf die in een dergelijk geval gemiddeld wordt opgelegd. Met andere woorden, de minimumstraffen leiden in vele gevallen niet tot een strafverhoging.

d. ‘High impact crimes’ en de toepassing van minimumstraffen bij een eerste berechting
Het wetsontwerp pleit voor het toepassen van zware minimumstraffen voor zogeheten ‘high impact crimes’. De impact van zulke delicten op de individu en de samenleving zou de toepassing van minimumstraffen bij een eerste berechting rechtvaardigen.

Die impact is niet aangetoond. Elk zwaar delict heeft een (grote) impact op de samenleving. Het gaat erom dat de betrokken delicten een veel grotere impact hebben vergeleken bij andere (zware) delicten. Het delict moord heeft tenslotte ook een grote impact op de samenleving, maar wordt niet meegenomen. Voor zover ik weet wordt afpersing hier op Aruba niet als diep schokkend ervaren.
e. Minimumstraffen leiden niet tot een vermindering van de criminaliteit
Het wetsontwerp oppert dat minimumstraffen tot een vermindering van de criminaliteit zouden leiden.

Dit ‘feit’ is niet empirisch bewezen.
Het Rechtsvergelijkend Onderzoek heeft uitgewezen, dat in geen van de landen specifiek materiaal beschikbaar is waaruit valt af te leiden of de minimumstraf daadwerkelijk heeft geleid tot een beperking van de criminaliteit of vermindering van recidive.

In haar advies verwijst de Raad van State naar het ‘three strikes and you’re out’ systeem in Californie, dat aantoont dat er geen gronden zijn om aan te nemen dat de beleidswijzigingen hebben geleid tot een daling van de misdaadcijfers. Daarentegen is wel aangetoond dat de gelegenheid de dief maakt.

Minimumstraffen en evenredigheid
Het gevaar op onbillijke minimumstraffen
Conform de mening van de Raad van State in het aangehaalde advies is de invoering van minimumstraffen gerechtvaardigd, voor zover dit een oplossing biedt voor een concreet en ernstig probleem bij de straftoemeting en, zonder dat hiermee nieuwe problemen in het leven worden geroepen.

Enerzijds zijn ernstige tekortkomingen in de rechterlijke straftoemeting op Aruba niet aangetoond. Het idee dat rechters op Aruba te lichte straffen opleggen voor zeden- en geweldsdelicten is zoals gezegd onjuist.

Anderzijds gaat achter het stelsel van de minimumstraf het gevaar schuil dat in sommige gevallen disproportioneel hoge straffen zullen worden opgelegd. De rechters noemen het voorbeeld van sexuele relaties tussen een man van 21 en een meisje van 15. Het veroordelen van de verdachte tot een minimum van 5 jaar celstraf is in een dergelijk disproportioneel (naar mijn mening).

Aanpassing van het Arubaanse straf(proces)procesrecht
In haar advies meent de Raad van State, dat ingeval de minimumstraf wordt ingevoerd de wetgeving zodanig moet zijn ingericht dat onbillijke minimumstraffen worden voorkomen. Verder moet worden voorkomen dat niet voldaan wordt aan het evenredigheidsbeginsel onder artikel 6 van het EVRM.
In het Rechtsvergelijkend Onderzoek concluderen de onderzoekers, dat de wetgeving van het betreffende land moet zijn ingericht voor de invoering en toepassing van de minimumstraf. In het kader daarvan worden de navolgende punten genoemd:

a) Een stelsel van minimumstraffen moet gepaard gaan met een gedetailleerde regeling van strafverminderende of strafverlichtende omstandigheden. Hetzij worden deze omstandigheden in de regeling zelf verder uitgewerkt, hetzij wordt de nadere aanvulling aan de rechter overgelaten.
b) Het stelsel van minimumstraffen vereist dat de wetgever zeer gedetailleerd de verschillende vormen omschrijft waaronder een delict zich kan voordoen. Voor elk van deze verschijningsvormen moeten afzonderlijk de minimum- en maximumstraf worden bepaald.
c) De strafvordering moet ook worden aangepast. Verder moet rekening gehouden worden met de ruime beleidsvrijheid van het openbaar ministerie om delicten wel of niet te vervolgen of deze ten laste te leggen. Ervaringen in Frankrijk en België zouden uitwijzen dat het openbaar ministerie deze beleidsvrijheid vaak gebruikt om onder de druk van de minimumstraffen uit te komen.
d) Bij de invoering van een systeem van minimumstraffen moeten eerst criteria worden ontwikkeld aan de hand waarvan de hoogte van eventuele minima bij individuele delicten kan worden bepaald.

Slot
Zoals gezegd moet de wetgever enerzijds rekening houden met de gevoelens en opvattingen die onder de burgers leven en deze plaatsen in strafdoelen en, anderzijds het recht op behoorlijke rechtspraak waarborgen. In het wetsontwerp worden de strafdoelen vergelding (hogere straffen) en vermindering van de criminaliteit genoemd.

De invoering van minimumstraffen in het Arubaanse strafrecht heeft alleen dan zin indien de strafdoelen die hiermee beoogd worden ook daadwerkelijk worden bereikt. Echter, niet is uitgewezen dat het idee van hogere straffen voor genoemde delicten onder het Arubaanse volk breed wordt gedragen, en of dat men bereid is de negatieve aspecten van minimumstraffen te aanvaarden. Verder is niet empirisch bewezen dat minimumstraffen zouden leiden tot een vermindering van de criminaliteit.

Onverminderd het bovenstaande staat voorop dat de invoering van minimumstraffen in het Arubaanse strafrecht zoveel mogelijk gepaard moet gaan met waarborgen die erop gericht zijn onbillijke uitkomsten te voorkomen.

6,525 Comments on “**De zin en onzin van minimumstraffen in het Arubaanse strafrecht

 1. Zune and iPod: Most people compare the Zune to the Touch, but after seeing how slim and surprisingly small and light it is, I consider it to be a rather unique hybrid that combines qualities of both the Touch and the Nano. It’s very colorful and lovely OLED screen is slightly smaller than the touch screen, but the player itself feels quite a bit smaller and lighter. It weighs about 2/3 as much, and is noticeably smaller in width and height, while being just a hair thicker.

 2. Hello everyone!It’s my first response here.I have been following your block Kevin, I want to say that it’s great that you do it! You do my motivation very high! Thank you Kevin!About my results – I increased my bench press with 100kg for 4 reps in 4 sets to 115kg for 4 reps in 4 sets. And it is thanks to you and all other guys for motivation.I’m from Estonia and my English is not so good, so I hesitate to write before.Peace.

 3. I would think that comprehensive coverage in your policy would cover it. S.F. may want to know if you know the child’s parents so that S.F. may want to sue them to recover the cost since the parents will be the one’s liable if its PROVEN that the child did through the rock.

 4. "Intuitiivisesti ajatellen äänestysaktiivisuuden ei pitäisi korreloida sen kanssa mitä puolueita äänestetään"2003 eduskuntavaalien tuloksista Helsingissä havaitsin seuraavaa: mitä suurempi äänestysprosentti, sitä pienempi PS:n, VAS:n ja SDP:n kannatus; mitä suurempi äänestysprosentti, sitä suurempi kokoomuksen kannatus.

 5. Is that a pink Prius next to the tacky lingerie store? Or is it a white one that looks pink ’cause of the pink building? Absolutely priceless. Looks like you two are having a terrific time – I’m so glad you get to share LA together. Take care – and have a safe trip back home.

 6. Also – if you are using a paid theme – they might have some sort of embedded Tim Thumb support in the functions or as a plugin. Try disabling any plugins that do “image re-sizing” or “image-enhancing” as sometimes they can conflict. I suspect the fact the timthumb reference is in the URL is causing the issue for sure, just a matter of what’s putting that there.

 7. We’ve probably reached a point where too many people get things from the government and don’t want that gravy train to end to even consider voting Republican. Not that current day Republicans are fiscal conservatives but there was a time. The reality is that we are doomed to bankruptcy having spent too much blood and treasure much as the British ended up after WW II, unless the adults in DC start acting like adults.

 8. Ich gestatte mir die Bemerkung zu dem gelungenen Plakat, dass es insbesondere bei den Links/Grünen nicht nur Scheiss-KERLE, sondern in grösserem Umfang Scheiss-SCHICKSEN sind, von denen die genanten Gefährdungen ausgehen.

 9. Uffff, que alivio.Referente al futuro del y los SEOs:Me veía iniciando otra meteórica carrera, pero de todas maneras, creo que empezaré a diversificar objetivos a pesar de las tranquilizadoras palabras de D. Matt.Por cierto que la transcripción del vídeo es un acierto (y rima).Salu2 de "Grey Hat"

 10. Glad to see The Help doing great at the BO, I’m hoping it crosses the $100 million mark. Even Apes is holding pretty well, I smell at least $150 million for Apes. Spy Kids, Conan, and Fright Night didn’t just flop, they all flopped hard!!

 11. Thaís Fernandes comentou em 6 de julho de 2012 às 22:10. Só vou aceitar essa categoria Normal Girls se nela couber aquele nicho que já sabe que a Gisele casou com outro, que não usa argola, que usa taxi mais vezes e não só depois da meia-noite, que conhece o tênis da Marant e odeeeeeeeeeeia… Enfim, nem tão IT nem tão NORMAL…

 12. Why do you expect autotools as a standard? IMHO it’s a very complex tool and is not cross-platform unless you use cygwin AFAIK, that’s why, for example, KDE guys switched recently to use CMake instead of autotools.

 13. Wonderful publish! I?m just starting out in community management/marketing media and trying to find out tips on how to do it properly – resources like this report are incredibly helpful. As our company is based from the US, it?s all a bit new to us. The example above is a thing that I worry about as nicely, the way to show your own genuine enthusiasm and share the fact that your product is useful in that case

 14. Why am I constantly amazed by you guys at Google? In 30 minutes I've discovered and implemented gzipping for our redcort.com web site. We've reduced the size of our primary pages by a little over 80%. Our pages load noticeably faster with very little effort.Thank you!

 15. that, I do agree that there will be a bit of protectionism involved. But no more than if the tables were turned and if any company is going to be protected by its Government, I very, very much doubt it will be Microsoft.

 16. Probablemente lo que más ha reducido la siniestralidad en los uavs ha sido la generalización de los sistemas de aterrizaje automático. Lo qu ehay que consultra no es la evidencia anecdótica de una tabla puntual sino la evolución a lo largo del tiempo. La curva de siniestralidad con los UAVs es muy similar a la de los aparatos tripulados cuando se introduce un modelo nuevo. De hecho, si nos fiamos de la realidad, el avión de combate más seguro y fiable que existe es una reliquia de tiempos de nuestros abuelos: el B-52.

 17. Each listing includes the skills taught and the suggested agefor the activity. Naturally the ideal situation is to be able to lose weight really fast witha little amount of discomfort. However, make sure that your phone is equipped with a powerful processor to enable deeper searches and devise a strategy to give a challenging game of chess.

 18. I think you might be missing my point…If the WBC wants their new festival to be a success in it’s first year (which I hope it will be) they might want to rule out the weekend of the OBF. Also, I believe that OBF has historically been the last full weekend in July.

 19. Stephen,Excellent post! Clearly, Westjet understands that how customers’ experience a brand can be a competitive advantage and that brand potential is realized by delivering exceptional experiences at every touch point. Thanks for illustrating this so clearly.

 20. I’ll gear this review to 2 types of people: current Zune owners who are considering an upgrade, and people trying to decide between a Zune and an iPod. (There are other players worth considering out there, like the Sony Walkman X, but I hope this gives you enough info to make an informed decision of the Zune vs players other than the iPod line as well.)

 21. I am so glad to have read this and will share it with others so they know I am not the ONLY one who has had severe problems with my Mesh Sling for MANY years. Plus it WAS SO inspiring to me to know she made it through TWO SURGERIES and is already feeling better. I DO KNOW miracles still happen big and small~Thanks SO MUCH for sharing this both this woman who I talked to personally and to Linda another Uplift for this day! God Bless you and everyone else who reads this blog! RR

 22. dit :I feel this is among the such a lot vital info for me. And i am happy studying your article. However should remark on some general issues, The website style is great, the articles is actually nice . Excellent task, cheers.

 23. It's Spring Break for us this week too, which strikes me as very weird considering that my 4 year old graduates from preschool in 2 weeks. Why bother with a week off? Looks like you had another good week. Enjoy the quality time with the kiddos!

 24. Гимназия 100 – хорошая школа. Спасибо учителям и директору! А кому не нравится – выход свободен! Вам не место среди тех, кто готов поддерживать учителей и заниматься со своими детьми и побеждать на олимпиадах!

 25. “Komt een koe bij de pedicure…” Het leek me eerst gevaarlijk om die poten los te laten. Zo’n schop zal wel hard aankomen. Maar ook daar heeft men duidelijk aan gedacht.

 26. the most impactful messages he’d ever preached were when he spoke about his weaknesses.I’m thankful for the boundaries you lay out, don’t want to turn the message into a therapy session, but don’t know how we relate the gospel without sharing how it has shaped us.

 27. comentou em 10 de novembro de 2011 às 07:22. Oi, Julia!O Marco Antonio de Biaggi ja falou isso num Base Aliada. Segundo ele, o shampoo seco é uma ótima ferramenta para dar volume :)E dá mesmo!Bjs!

 28. Jé, hogy milyen betegségek vannak! Lábrázás…! Én néha az öklömet rázom, ha idehaza balhézok, de lehet, hogy ez is valami kórság, csak még nem ismerem. A fiúk meg gyógyuljanak gyorsan! Meg te is! 🙂

 29. Silly post, how many government waitresses are there(min. wage at around $2 an hour)? Is DC in charge of McDonald's too? How easy is it for an undocumented worker to become a fireman, not quite as easy as getting a false SS card and working for the privates, eh? Thanks for helping the elites to get the wrench turners in this country to fight amongst themselves.

 30. hallo ich suche eine lied die bei jede disco zu horen ist, es ist nicht so neu, di sollte so machen:teas me …… teas me teas me …….., das sagt die frau es gibt auch eine mann der mitsingt, ich weiss nicht ob die worter stimmen aber die klingen so, hat jemand ne idee??

 31. demonstrate they have violated that order the…police will arrest them.thus putting a stop to the cyber bully. if you understand a little bit about search engine optimization or seo work, you understand how important it is to have substantial, informative web content as well as numerous articles…

 32. There is a heavy amount of subdued cost net hosting companies which might be providing their services and also you truly are obligatory to Hosting Testimonials choose one even as you’re building internet hosting economical your vastly be the owner of humanity wide tangle position, supplying anything from common enviroment delivers as a way to extraordinary abandon internet hosting in categorize to nice.

 33. Woah! I’m really digging the template/theme of this blog. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s difficult to get that “perfect balance” between usability and visual appeal. I must say you have done a fantastic job with this. Additionally, the blog loads extremely quick for me on Firefox. Superb Blog!

 34. I\\’m still waiting for you to refute my statements on rising sea levels and global warming. I don’t know about Republican presidents…because we don’t have enough test cases and haven’t identified all the factors that may be coincidence. I do know in my heart and soul that capitalism is better than socialism. My pocket book does too…the tax rate in Europe should be a warning to you.

 35. Poor Alfred Hitchcock is rolling over in his grave like a top. the film is an intriguing and well mademovie but there’s no big reveal that will make teenagers insist all their friends see it. There’s nothing scary and I didn’t feel my emotions taking a roller coaster ride. If anything there is a contemplative sadness – not the stuff of summer teen movies. I hope for the filmmakers there will be a big opening weekend regardless. At least it’s not a cookie cutter studio sequel

 36. Thanks Robb. I feel a bit nostalgic not being there but I promised my dear wife a two week holiday in India many months ago and I am looking our boys. I will raise a glass of white, the colour of the snow to those who are alive, those who are there, and to those who have crossed the divide. Ka kite ano.Bob

 37. Heya just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of the pictures aren’t loading properly. I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different web browsers and both show the same outcome.

 38. Hi Villager–I completely undersatnd how Technorati works; these links were new, and shouldn’t have been affected by the past six months. Those 10 were just in one week; I’ve had other new adds from last month that have not moved my authority either.

 39. Schön solche Bilder aus heimatlichen Gefilden.Ich finde es gut wenn Traditionen hoch gehalten werden. Fand das auch zu DDR-Zeiten statt ? Deine Fotokünste zu beurteilen erübrigt sich. Wie immer den genialen Blick. ( Auch bei schlechtem Licht ) Weiter so!Gruß KLAUS

 40. Can I just say what a relief to seek out somebody who really is aware of what theyre speaking about on the internet. You definitely know find out how to carry a difficulty to mild and make it important. More people have to read this and perceive this aspect of the story. I cant imagine youre not more well-liked because you undoubtedly have the gift.

 41. from the get-go that all the traceable money trails kept leading them to the same people who moved money for Safra.Funny thing about folks like that: whenever things get a little hot and hairy, even the kingpins (like Safra himself) end up meeting all kinds of untimely ends…like spontaneously combusting in their own beds.

 42. با سلاممن فایل نامبرم را شهریورماه ۱۳۹۰بعد از ۲ماه گرفتم ودر حال حاضر خبری از نامه مصاحبه و امتحان تف نیست.آیا باید پیگیری کنم که وضعیت پرونده ام در چه حالی است یا خیر؟؟؟واز چه طریقی؟لطفا راهنمایی بفرماییدبا تشکر

 43. It would be nice if WW cared about WW Canada. They are ok taking money from Canucks but don’t respect them enough to monitor the forums and allow members to be insulted by endless trolls. When WW NY is contacted they admit they don’t monitor the CA board but the US forums are tightly monitored.Time to stop thinking of Canadians as country bumpkins. Just because we aren’t all about celebrity and getting famous doesn’t mean we don’t measure up

 44. Hmm it seems like your blog ate my first comment (it was super long) so I guess I’ll just sum it up what I submitted and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I as well am an aspiring blog blogger but I’m still new to the whole thing. Do you have any tips for inexperienced blog writers? I’d definitely appreciate it.

 45. Bonsoir, rien à voir, mais aurais-tu un bon produit pour combattre les points noir ? Car à presque 21 ans, et avec une bonne hygiène de vie, j’en ai malheureusement encore beaucoup encore sur le nez principalement, et c’est vraiment pénible.Merci quand même.

 46. Hmm it looks like your site ate my first comment (it was extremely long) so I guess I’ll just sum it up what I wrote and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I as well am an aspiring blog writer but I’m still new to everything. Do you have any helpful hints for novice blog writers? I’d definitely appreciate it.

 47. Somebody necessarily aid to make seriously articles I may state. That is the really 1st time I frequented your web page and to this point? I surprised with the research you made to make this actual put up incredible. Wonderful task!

 48. Hmm nicht unbedingt, ich habe es noch nicht ausprobiert — es wird jedenfalls nicht offiziell unterstützt. Du könntest es aber mal probieren, vorher aber unbedingt NN2-Erweiterungen wie den Cam-Manager und Quickbutton deinstallieren, da diese schon im Gemini3 vorhanden sind und es sonst zu Konflikten kommen würde.

 49. Did you keep all your files on MU or did you have backups? I wonder if those who have downloaded music from this blog in the past couldn't mutually help to restore links…just a thought…

 50. Thanks for writing this–now I definitely want to visit Kyuushuu and Miyazaki someday! Photos are gorgeous–I especially love the one of 鬼の洗濯板, and I would love to try the food at Ogura.

 51. The best thing about this post is that, it can convince masses. Its language is easy and conveys the theme of the article in a most appropriate way. The write is not just playing with the words but he is actually providing use full information. The content is unique and depicts the theme very well

 52. Hi there! Someone in my Myspace group shared this website with us so I came to check it out. I’m definitely loving the information. I’m bookmarking and will be tweeting this to my followers! Superb blog and amazing design.

 53. Davey, there aint and never will be another Amanda………and Jemma is as near perfect a partner as Amanda can get. Since I saw her last night with her new look, I reckon Caty is def my second favourite babe by far………….but until she leaves the country for good(and I still can’t imagine life without her) its got to be Amanda4me!! ………………………. Tony MrT

 54. > Capitaliste : H.D. Thoreau est un hermiteVoilà bien un jugement à la hache, négligeant toutes les aspirations de Thoreau… Inspirez un bon coup, et lisez-le pour de vrai. Thoreau revendiquait bien au contraire de vivre dans le monde (et pas du tout hors du monde), et proposait une philosophie de vie (et pas de renoncement).

 55. I’ve never been more proud of being Swedish than I am now. However, I’m extremly annoyed that they couldn’t even get the colors of our flag right; green?. It is offensive to Sweden, and we ought to protest and burn their embassies!And one thing puzzles me; how come Muslims have only protested in little Örebro? Sydsvenskan, who also published Mo’, has its office in Malmö, where there are vastly many more Muslims than in Örebro, and thus seems more reasonable.

 56. Quit work. I’d have time to exercise and lose that excess weight, focus on my hobbies and take holidays with hubby and Miss Five.PS – I realised that my first submission went over the 25 words … whoops … so I have cut this submission back.

 57. You *can* make a martini without ice cubes, but you need a freezer, and enough time for your gin, vermouth, olive brine (if you're me, and like them dry'n'dirty) to get as cold as they possibly can. Then you make it very quickly. You can still stir. Shaken is for heathens. 😉

 58. I just want to say I’m new to blogging and site-building and actually loved this web page. Most likely I’m likely to bookmark your website . You actually come with fantastic articles and reviews. Regards for revealing your webpage.

 59. this can happen), but when the site is trying to weed out the bad from the good, casualties will occur. On the whole I think Yelp does a fantastic job of giving a snapshot of a business. Business owners that learn to lose some control and respond effectively can do great things with Yelp. My love affair continues…

 60. Some people know it as a camelbak, even though that is a brand…? it is just a pouch with a slang from it, so you can sip water while walking, biking or whatever. Was a lifesaver in the army, I really recommend it. In the civilian life, when you have time to take rests, then a bottle of water works just as good.

 61. Hey would you mind letting me know which web host you’re using? I’ve loaded your blog in 3 completely different web browsers and I must say this blog loads a lot faster then most. Can you suggest a good web hosting provider at a honest price? Thanks, I appreciate it!

 62. Non abbiamo dati per poter discutere 🙁 a memoria il test precedente la macchina assorbiva circa 2,7 kw; penso quindi che per il tempo trascorso di 1h e 40min abbia consumato circa 5kwh. Quindi un COP di 2. Spiace ma scrivo da telefono e mi risulta difficile riprendere le informazioni dei post precedenti

 63. Whats positive. Very cool blog!! Guy .. Excellent .. Wonderful .. I will bookmark your situate and take the feeds additionally…I’m blissful to locate abundant cooperative in rank here in the post. Recognition for sharing…

 64. I have to say WordPress! I'm a little biased – I've been using wordpress for a long, long time, so I'm a loyal customer, so to speak. I'd go further and say that if you have an extra few bucks a month, invest in your own hosted webspace and set up wordpress there. It's as easy as the click of a button with hosts like hostgator. Wordpess has evovled and is now easier than ever to customize, you really don't need to know any coding at all, and if you search google for free themes, you can see the choice is boggling.

 65. Ihania kuvia jälleen, blogisi on todellista herkkua silmille! 🙂 Mielenkiintoinen tuo kirkosta kodiksi muunnos. Ja ruotsalaisen myynnissä olleen kohteen kuvat ovat ihania, käyttäisin niitä mielelläni minun ja ystäväni yhteisblogissa. Tarviikohan omistajalta lupaa kuvien käyttöön, kun on kerran myyntikohde?

 66. hmmm, how did you perform the install in reference to intsalling grub,, and replacing ntldr?, are you saying it is loading the windows media screen and then failing?, or grub is loading and failing? if the first u may have corrupted system files on the windows system partition possibly checkdsk or fixboot will repair,, if the second u should probably boot into ubuntu and fix the grub menu to properly point at the windows active sys partition =) becareful

 67. BUENOS DIAS,ME URGE CONSEGUIR 3OO DOLARES PUES ESTOY PASANDO POR UNA SITUACION ECONOMICA MUY CRUEL LO NECESITO EN CALIDAD DE PRESTAMO AL PADRE DE MIS HIJOS LO ASESINARON HACE YA CASI 3 AÑOS Y SOLO VIVIMOS LOS TRES PERO YO NO TENGO TRABAJO AYUDENME POR FAVOR

 68. C’est bien ce que je pensais : 62 fautes directes à eux deux sur deux sets !Sinon, dans le genre « Fed la classe », même la signature sur la cam il la fait parfaitement centrée (là où beaucoup débordent, signent trop haut, etc.)Je ne sais pas pour vous, mais j’ai l’impression que le Suisse revient à ses retours de revers slicés + attaque moins long de ligne (ce qui est pourtant nécessaire contre Nadal).

 69. Your blog posts really make me laugh out loud. I am still trying to understand, along with the rest of your commenters why someone who clearly has a great reputation for cheese would put their name to something so incredibly dreadful…it's not like it was even an appealing idea in the first place.

 70. Que padre no? para ellos que pueden, que mal para ti que no puedes, por eso mejor superate!!! no pierdas tu tiempo en leer esto mejor ponte a estudiar mas para que no tengas esas preocupaciones, de que si otras personas pueden hacer mas que tu…

 71. Надiя Сьгоднi подивилась у нас в Чернiвцях, спiлкувались з режисером. Фiльм навiть кращий за очiкування, особливо сподобались моменти гумору ))

 72. Hallo Harald,zuerst einmal Danke für die Glückwünsche zu meinem neuen Performance Marketing Blog. Eine Frage, die ich mir spontan gestellt hatte, ist es das oder der Blog.Viel Glück auch für Deinen Blog.Glückwunsch auch zur Unterstützung des DDA Fachwirt Online Marketing. Die Online Branche braucht dringende Ausbildung und Training

 73. "I suspect that Western Anatolians were and are genetically and culturally much more similar to the people in what is today Greece than are eastern Anatolians". That's what I was getting at. "So when comparing modern Turks and Greeks genetically keep in mind that Turks descend of ALL Anatolians and not just Greeks/Romioi". And not all Greeks descend from the Aegean island population. Western and mainland Greeks are presumably as different from Aegean Greeks as are the inland Anatolians. The Aegean islands provide continuity along the Greek/Anatolian cline.

 74. I wonder if the barrels could be fired independantly – like with a toggle switch?If so, I can see law enforcement buying them. Imagine being able to have lethal and non-lethal rounds in the gun and selecting the correct response in the split second before you fire…

 75. Since I’m wearing my MTC tag and am on my way to visit with our missionaries, what I’ll answer, Jonathan, might sound strange. No, I do not believe that anyone who doesn’t die Mormon was never truly converted in the first place. I don’t actually believe that “conversion” to Christ needs to be in the Mormon form. A truly Christian life is one of fighting a good fight and finishing the race. I believe all else will be worked out. I believe it already has been worked out.

 76. Lazar, nu stiu daca aveai varsta sau iti aduci aminte cate SMS-uri primeau oamenii de la PDL in preajma alegerilor din 2004, 2008 dar mai ales inainte de referendumul pentru suspendarea presedintelui.Atunci nu a zis nimeni nimic, ba chiar au avut girul societatii civile, iar acum…

 77. I became vegan (not raw) 6 months ago and I’ve began losing hair about 2 months ago. It’s not that it’s all falling out everywhere it’s just that the regular fall out amount is a quite a bit more than usual. It’s starting to taper off to being regular again but it’s still really unsettling.

 78. That error in itself isn’t necessarily bad. I programmed that in there just to show that the kitchen couldn’t tell you if there was an error or not. Within c:\\folder-where-kitchen-is\\adb\\ there will be a debug file for each thing you tried, and they should be closely named to what you did. So installing a theme would be theme-debug.txt. Installing a lockscreen should be lockscreen-debug.txt.Can you copy/paste me the debug like Vince did? Thanks.

 79. Not just the Drum though, even ABC radio sounds like a newscorp roll list and the commentary on my local(rural)abc is more akin to a liberal party advertising campaign than the work of the national broadcaster. I too have complained but been brushed of with the sort of stuff I step in when I wals my dog in the paddock.

 80. This show is a total joke. I too was put off by the language. I did live for a few months in PA and have been around some Amish. If it were in fact real, I would think it would be really bad on TLC’s part because it almost seems like the intent is for them to lure these people away. However, I am just not buying any of it. Seems totally scripted.

 81. Federer ne semble pas plus motivé par Cincy qu’il ne l’était pour Montréal. Dès que l’échange dure plus de trois coups, il envoie dans les tribunes.Je ne résiste pas à l’envie de vous faire partager un très bon mot du consultant tennis de Sport+ (encore oublié son nom).« Avant, il y avait le FedExpress, maintenant il y a le FautesExpress »J’adore.

 82. Momo Iddriss dit :Bonjour je voulais juste rajouter que MMe Diallo a oubliée de le mordre et, ou de le griffer autour du sexe,ou sur la hampe! vu qu'elle l'avait dans sa bouche, et là j'aurais cru au viol, là c'etait plutôt une joyeuse fellation, tres bonne soirée a tous, Momo

 83. Netherbloom will also drop Motes of Mana for Herbal specialists . I give plenty more example of gathering primals and making gold in the Burning Crusade in my book which can often be found by following the links below.

 84. Brilliant does seem a stretch. What has he produced if you don't buy the conspiracy theories? A reasonably well-written book? He certainly hasn't made any original or important conrtibutions to any field.

 85. Wir haben hier eine mit 6 Volt.Allerdings steht die nurnoch wegen ihrer physischen Eigenschafft das Licht zu reflektieren und zu brechen rum.Also nichtmehr als Lichtquelle, ich bin einfach zu faul da Leuchtmittel nachzukaufen.

 86. ago25 Ah ah! Fighissimo.. più che l’ebook, io organizzerei corsi dal vivo con esercitazioni pratiche, magari da 2000 euro per due giorni! Scherzi a parte, credo che l’avvertimento “usare con cautela” sia piu che doveroso: il rischio è quello di voler fare il “simpaticone” ad ogni occasione, e dire cose fuori luogo, come fa un mio collega, che nessuno sopporta più! Alla fine ci vogliono stile e tatto anche nello sparare cazzate!

 87. Zdravím,na podzim 2011 jsem sklidil první mini úrodičku z odrůdy Toptaste Bylyto teprve dvouleté stromky a zůstaly mi na nich jen dva plody, jeden srazily kroupy a druhý mi nabodaly vosy, tak jsem ho musel utrhnout předčasně. Cukernatost 32%Bx, měřeno refraktometrem. Plody jsou kulaté větší, velmi šťavnaté s chutí po ananasu. Dužnina drží u pecky. Běžte do Toptaste, má to cenu. Šly by i na povidla, ale to by asi byla škoda

 88. Hiya! I know that is kinda off topic nevertheless , I’d figured I might ask. Would you be concerned about exchanging hyperlinks or maybe guest writing a weblog submit or vice-versa? My site covers a number of the same subjects as yours and I believe we may vastly benefit from every other. Should you occur to be interested be happy to shoot me an e-mail. I look ahead to hearing from you! Terrific weblog by the best way!

 89. Merci,Non pour le moment ils n’ont pas bougé. Il faut dire que c’est principalement des habits qui remplissent les étagères. Et la portance n’est pas très importante (70cm environ comme entraxe max.)

 90. biz bu sene temmuz ayında gittik temizlik ve yemeklerine diyecek yok ama çokta güzel değil öncelikle kreş, doktor,çarşı var dendi var ama kreşte gözetmen yok doktor yok çarşı denilen yer bir mağazadan ibaret,denizi çok kötü plaj veya güneşlenmek için bir yer yok animasyonları oldukça az yinede çoğu yere göre iyi sayılır özellikle tesettürlü bayanlar için

 91. Hello Tina,Thanks so much for visiting me by, It wasn't my vineyard actually, I have only 4 plants .you know what my best friend in the highschool until now, her father's family come from stuttgart. Her mother Indonesian.Happy to know your blog.love to follow you, wish you toogreeting from RomeAyu

 92. Judge is wrong, but per his illogic logicif NBC is jus soli onlyand US citizen can be jus soli onlythen why are they differentiated in the Constitution?Marbury v. Madison holds that EVERY WORD has meaning in the US Constitution

 93. Just to add, in terms of comfort I can’t speak for everyone except for myself. For me these earphones are by far, the most, comfortable pair of headphones I have ever experienced in my 18 years of life. For me they fit perfectly. I am really lucky in this case because I have a somewhat unusually crafted ear canal. But for me, perfect.

 94. mmg la kat forum org dok kutuk si nara ni.tapi aku tak rasa nara ni byk sgt masa terluang dia nak karang email pjg2 camni.kan ke dia terkenal dgn copy paste nya.so dia copy paste je lah email yg dia dpt tu kat blog dia ni.edit sikit2 tu mungkinWell-loved.

 95. SI j’ai bien compris Guerin a passé une visite médicale pour obtenir le permis TARS, qui lui a été refusé compte tenu de l’acuité visuelle et depuis cette date il doit passer une visite médicale régulièrement pour le permis VL compte tenu de l’acuité visuelle…

 96. Photos: Congressman Eric Cantor Hosts Job Fair, More Than 3000 AttendDowntown Short PumpMore than 90 employers, including Northrop Grumman, Mondial Assistance, Elephant Auto Insurance, CarMax, Home Depot, the FBI, Richmond, Henrico and Ashland …and more »

 97. saya suka blog ni tapi oleh kerana ada banyak yg 18 sx tu,peratusan like saya pada blog ni agak menurun.so,sangat bebesar hati sekiranya saudara menghentikan pekara 18sx ini.(saya bawah umur)moga saudara menggunakan bakat saudara dalam dunia blog kearah yang lebih baik :)(wahh,ayat skema.bm saya A+ ye )

 98. spune:Dragut! Imi place ca esti incantata si fericita! Macar la inceput sa fie exuberanta!Cat despre articole… Nu stiu daca e flatare… Nici nu iti dai seama ca sunt scrise de o incepatoare..! Deci?Tot mai dulcica esti nebunici, asa ca aici!Dar bafta si sper sa nu prinzi gustul amara din presa! ia numai bombonelele!Pupici cu drag! Constanteanza mea desteapta! ;*

 99. Elsker gulerodsgrød, men mit ligner slet ikke dit.. Måske er det fordi jeg bruger grovvalsede havregryn? Hmm.. Hvor meget gulerod putter du i? :)Lækkert med havregrøds-indlæg. Spiser det HVER morgen! :)God weekend!Knus

 100. c'era il rischio di fare un lavoro di grafica digitale raffinatissimo… che non sarebbe stato capito dal pubblico! Vero. L'unica occasione in cui ho visto la polvere lunare animata come si deve è stato in Walking On the Moon (Imax 3D).

 101. Huhmmm, I believe I can control the health of your hair better with a TR. it’s a great idea to do protective styles between chemical stretching. Do not use GEL please!!! And know that you can wash and condition your hair twice a week if you need to.Hair without Water is just as bad asNot Drinking Water.

 102. Hej Jessica,Stort tillykke med vægttabet! Super flot! Det er det samme med bulgur som med ris osv. Bulgur indeholder for hurtige kulhydrater til, du må have lov at bruge dem i denne kur.Mht kalk, så indeholder de grønne grøntsager generelt kalk og det gør bælgfrugter også. Bønner og linser er bælgfrugter, så der igennem får du også kalk.Hilsen Sanne

 103. « Malgré tout, s’il terminait sa carrière sans titre majeur, on serait forcément déçus, quoi qu’on en dise. »Voilà, c’est de ça que je parlais ce matin. Pour ma part, je ne pense pas à l’éventualité qu’il gagne tel ou tel titre. C’est son problème. Moi, je veux juste voir des beaux matches, et ça, ça dépend surtout de moi et de ma faculté à les repérer ou non. C’est une autre forme de pronos Joli post au passage

 104. Dayana Dani-el ni beruntung sebab pak dia mat salleh tulen.. Amareka mali ma.. kalau ikut mak dia mmg x semenggah la jawapnya. tp dengar cite mak dia tu bekas model tahun 80-an.. konpius gitu model celah mana ntah!Hot debate. What do you think? 7  8

 105. You could definitely see your enthusiasm within the paintings you write. The arena hopes for more passionate writers such as you who are not afraid to mention how they believe. Always follow your heart.

 106. on The other day, while I was at work, my cousin stole my apple ipad and tested to see if it can survive a thirty foot drop, just so she can be a youtube sensation. My iPad is now broken and she has 83 views. I know this is entirely off topic but I had to share it with someone!

 107. Hej! Lite nyfiken pÃ¥ detta bröd, äter efter LCHF, men är extremt allergisk för nötter, vet du nÃ¥got annat man skulle kunna ersätta valnötterna med, sÃ¥ man ändÃ¥ kan göra detta bröd?Det ser verkligen jättegott ut! 🙂

 108. September 19, 2012 – 12:11 am I think should be more than that. A lot of business owners never find any value from Facebook. I am definitely one of them. But I do find a lot of value on Linkedin. I connected with top authors, working with them. Know a venture capitalist. Work with people from America, Swiss, Mexico, etc.

 109. I love this! And I want to say THANK YOU! I found your blog while trying to figure out how to Batik shirts and a flag for Girls camp! Your posts have been so helpful and taken away a lot of my stress now that I have wonderful tutorials and I have no need to worry about doing these projects! I hope you have a wonderful week! Konstanz Silverbownothoughts2small.blogspot.com

 110. Andressa Santos disse:hahah…Alguns comentários não precisa se dá ao trabalho de comentar, né?!Começando a linguagem. Pois pra esses tipos de profissão, qualquer “leigo” deve saber falar o português, no mínimo!!!E também, claro, ótimas palavras da Ana Paula Rodriguez. Falou tuudo!!E espero que para os indivíduos que se acham “espertinhos”, não percam seu tempo falando mal da PF, pois até pra você querer falar de um, queira ao menos ESTUDAR!!!

 111. Jag vet. Jag funderade länge (tre sekunder) på om man får använda sånt, men det är ju ändå grädde och inte flora. Borde det inte vara ok då? Matlagning är som sagt inte min bravur. Det blev inte särskilt gott heller.

 112. I was born in the late 90s and had a couple other Sarahs in my school…one was even a Sarah G like me, so we had to go by Sarah Go and Sarah Ga. In later years we switched to colors. I’ve noticed lots of girls these days named McKenna or McKayla or some other variation.

 113. haiya…i quote u lah…fuck the KNNBCCB la…JUST BLOG LA. if the NKF or GAHMEN come find u ….we will all use our horses to fuck them lor…numbers will win one…dun worry. best is election time we fight gahmen…they sure give in want us to support them ma…

 114. The protocols are tough to read. Shakespere is tough to read. The bible is a tough read. But sog, your stuff is REALLY tough to read. Get a new keyboard because i think someone played a trick on you and switched around the keys just like they took off all the Ws before king george the second took office.

 115. Depends on how close the transmitters are to you. The type of building you are in…steel, concrete, wood or a cave. Are you in a big city with lots of tall buildings that could interfer with the signal. Does your network allow listening on line? Most don’t as it eats up band width on the network for important stuff like WORK… if you already own one go ahead and try it or if you buy one keep the receipt so you could return it.

 116. Miso: Miso lässt sich am einfachsten als Foursquare für Serien und Filme erklären. Anstatt in Orte kann der Nutzer nun in die neuste Folge von dem kürzlich auf ZDF Neo gestarten Mad Men einchecken, Punkte sammeln und sein Netzwerk darüber informieren. (Anmeldung erforderlich.)

 117. Wow! Excellent post and comments. I would add that there is a straightforwardness in the way the Book of Mormon is written that makes it more approachable than many parts of the Bible (similar to the ease of reading the Gospels compared to the rest of the NT). I can’t imagine giving an investigator a reading selection from Deuteronomy, Jeremiah, Romans, or Corinthians, but I regularly assigned sections of the BofM as a missionary and the investigators usually understood them (if they read them).

 118. In my own case I can see the performance of webmaster tools provided by google as well as the crawling, indexing and ranking by google. why google can do this??Is google going to its end now??Is google can't care all??Is google cantains corrupted algorithms??Is Google's Enemies are stronger than google??Is google overloaded??Is google earn more as thought??What…..What……WhatWhat is the Reason behind this??

 119. Olá Alda, quero te agradecer por sua grande sensibilidade em publicar tão lindos textos que nos tocam a alma.Em tempos tão cruéis e difíceis como o que nossa sociedade passa, seu site é um oasis de água pura e cristalina para nossos corações.Parabens.Eduardo Revoredo – DF

 120. It is the best time to make some plans for the future and it’s time to be happy. I’ve read this post and if I could I wish to suggest you few interesting things or tips. Maybe you can write next articles referring to this article. I desire to read more things about it!

 121. helloeverybody715171 / I think there should be a really cool song with a battle between herobrine and the king. And it turns out he’s got the queen and child prisoner in herobrines castle. I almost cried when I saw the bridge blow up and the little one was with her mum ready to take death. Sad song, great lyrics, good job!

 122. The real question is how much the university president's buddy in Dubai got for the construction contracts and that kind of jazz. I just think you're not seeing the big picture here, Outlaw, and if you did, you'd agree the Dubai campus was an excellent decision.

 123. The last audiobook that I listened to that I loved was Julie and Romeo Get Lucky by Jeanne Ray. It was a funny, laugh out loud kind of book. I would like to win either the Thrilling Mysteries or Transported Fiction collection.

 124. That’s the first question my husband always asks! Followed by: how much will you sell it for? But, i say, do you like it? He’s a numbers guy. Everything needs to be quantified. He thinks I should time myself while working! How’s that for disrupting the flow of creativity!

 125. we like to honor numerous other world wide web web sites around the web, even though they aren’t linked to us, by linking to them. Under are some webpages worth checking out

 126. Excellent Chris – that was the answer I was hoping for LOLOh and thanks so much for the extra email that was very kind of you Hopefully get that done tomorrow (it’s your own sites that suffer I find when you have a number of clients on the go – we need to upgrade that one and sort out some other things too but not had the time in the last few months, however, not complaining, nice problem to have).CheersSue

 127. A lot of the things you assert is astonishingly legitimate and that makes me wonder the reason why I hadn’t looked at this in this light before. This piece really did switch the light on for me as far as this particular issue goes. But at this time there is actually 1 position I am not too comfortable with and while I attempt to reconcile that with the central idea of your position, permit me observe just what all the rest of your visitors have to say.Well done.

 128. MerhabalarMavi Kartla ilgili yasa Mayıs 2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürülüğe girdi, ancak deÄŸiÅŸen hiçbir ÅŸey yok. Resmi kurumlardaki bir tek görevlinin de bu yasa deÄŸiÅŸikliÄŸinden haberi yok.Sınır kapılarında pasaport kontrollerinde bile sorun yaÅŸanıyor.Yaklaşık 6 aydır yasa resmi gazetede yayınlanmış halen aynı durum söz konusu.‘Hukuki alt yapısı’nın ne anlama geldiÄŸini anlamadım. Yasa var.Umarım söylenenler doÄŸru çıkar.Ben 7 yıldır bu ‘Mavi Çile’yi çekiyorum.

 129. Simply wish to say your article is as astounding. The clearness in your post is just cool and i could assume you are an expert on this subject. Fine with your permission let me to grab your feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please continue the enjoyable work.

 130. Tak muszÄ™ to zrobić bo faktycznie niektórzy patrzÄ…c tylko ot tak mogÄ… myÅ›leć, że jest na „minusie”. Choć skuteczność w tym miesiÄ…cu byÅ‚a delikatnie mówiÄ…c niezbyt dobra (11 stratnych i 8 zyskownych) to i tak jestem na zadowalajÄ…cym plusie (ok. 110 pips i kilkanaÅ›cie pkt na FW) CieszÄ™ siÄ™ że nawet tak wyszÅ‚o bo dla poczÄ…tkujÄ…cych jest to niezbity dowód, że nie liczy siÄ™ skuteczność systemu ale odpowiednie zarzÄ…dzanie strata/zysk i system.

 131. This was good for me to read since I am the primary caretaker for Jake when his mom and dad aren’t around. I need to remember to always strive to push him to learn new things and help him grow as a person. I vow to his parents to always do these things.

 132. All of the issues you say is supprisingly correct and it would make us contemplate the reason why I hadn’to looked over the following using this light-weight previous to. This informative article genuinely does move the light about in my situation as much as this specific difficulty is going. But there is just one issue I’m not seriously also comfortable with although We make an effort to balance out making use of the key thought of your current issue, make it possible for everyone observe what are the other countries in the buyers have got to mention.Effectively done.

 133. c’è da riflettere sul significato che attribuiscono oggi gli uomini al femminile.Vedendo qs immagini, avendo chiaro nella mente e nel cuore che “essere 2″ è possibile, mi verrebbe da porre agli uomini la domanda conclusiva del documentario: Di che cosa avete paura?

 134. I hope other people think your write-up right here as helpful as I have. I manage a blog site myself and would be very happy for you or the guests on your own web site to check out. Please go ahead and look through my website just like I have with your own and leave a remark or two if you discover anything interesting. Thanks again.

 135. Hats should have been left with the footman at the door. But in a smaller household where this was impracticle (like the Bennetts) it would make sense for the man to carry it with him and simply set it aside for the visit. That’s my 2-cents.

 136. i bought this 3 week before , problem with installation , Ihave contacted support team and chat no instruction to trouble shoot the issue.Mr. Kishore He outstanding Forex instructor to show the write way to make money.His team have to support customer online as soon complaint registered.

 137. I use a Cuisinart CDF-100. It's super compact and uses 1.5 L of oil. I've been very happy with it, it gets hot and re-heats quickly and it doesn't take up much space in my tiny kitchen. Being Gluten-Free, it's a great item to have since fried foods in restaurants are pretty risky. Hope this helps!

 138. Hi Mary, this is a great recipe and a keeper! I love egg foo young, especially shrimp, and I just need a couple of ingredients here and I will be making this. I am sure your brown sauce is much better than the gloppy one from the take-out place. xo

 139. jape:hi mam,ang ganda talaga ng pilipinas!sana i could go with you also exploring the sights and wonders of our dear native land.kunti pa lng ang natravel ko sa pilipinas but i love travelling!ingats ka po mam gael sa travels mo.God bless you!

 140. Eg kjenner meg sÃ¥ igjen. Snakka om akkurat dette med ei i dag. Som framtidig u-skulelærar kan ein lære mykje av Ã¥ sjÃ¥ litt tilbake i tid. Korleis det var og kva som skjedde. Og likevel mÃ¥ ein tenkje nytt og sjÃ¥ det som skjer i dag. Eg mÃ¥ sei at eg er glad for at eg har "blitt vaksen", iallefall ferdig med u-skulen. Eg er glad eg no er i stand til Ã¥ gjere som eg vil.Et veldig fint innlegg. Takk 🙂

 141. I have got 1 recommendation for your weblog. It appears like right now there are a few cascading stylesheet troubles while opening a selection of web pages inside google chrome and internet explorer. It is functioning alright in internet explorer. Possibly you can double check that.

 142. Du er flink!!! Nydeleg farge! Heimespøta pulsvarmarar er verkeleg gull verdt pÃ¥ denne tida av Ã¥ret! Eg har ein rosa ring lik din svarte som er knekt. I love it! og no fekk eg jammen fingeren ut til Ã¥ finne fram limen. Takk for pÃ¥minninga! 😀

 143. An excuse to say something nice! How about I'd never made a lined thing, and was a bit baffled and scared of it – but since your clippy bag class I've made two already! I'm super grateful. I did swear not to buy any more fabric without purpose this month, but winning it would be a perfectly acceptable, lovely loop hole I reckon. Sx

 144. Oh yeah, and Harris Teeter at Friendly sells bags of frozen organic chicken breasts – don’t know much else about it but I’ve seen them in the center of the aisle in front of the industrial chicken.

 145. Hey there would you mind stating which blog platform you’re working with? I’m going to start my own blog in the near future but I’m having a tough time choosing between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your design seems different then most blogs and I’m looking for something unique. P.S Sorry for getting off-topic but I had to ask!

 146. 15;49,mi sembra che più giusto sia per quell’occasione dire”Temo che il Signore passi(senza che io me ne accorga, come dici tu)non ho mai capito il timor di Dio, quando si parla continuamente di un Dio buono, amico degli uomini, che non conosce la vendetta

 147. To the degree that you can see environmentalism as a religion, sure, the analogy holds.In an economic sense, however, carbon trading would be different in that only a certain amount of such polution credits would be available, based on the total emissions allowable. And, as far as I know, indulgences weren’t traded in a secondary market…

 148. an emerging convergence of computer-aided design, digital manufacturing and materials technology that may be bringing very personal athletic shoes closer to reality .Design studio Intercity released Art & Sole on October 20th, a sneaker book they wrote and designed to celebrate “the creative side of the sneaker scene.”

 149. Niestety, praca tłumaczy bywa często niedoceniana i myślę, że za dobre tłumaczenia należałby się im większy szacunek i honorarium Odnośnie nowych tłumaczeń, pewnie jest dla nich miejsce, jeśli ze starszym rzeczywiście jest coś nie tak, ale jeśli jest dobre, to raczej nie widzę sensu wkładania w to długich godzin pracy.

 150. Caro Giorgio, io credo di aver capito che Sal non è “ateo”.Ha semplicemente una idea di Dio tutta sua. Fermo restando che ho incontrati anche atei con la stessa metodica di Sal e, mi dispiace sinceramente, sono proprio tanti…

 151. not totally in love with the 9-9-9 plan, and I think it needs some tinkering. I like the potential for a VAT. However, Cain is the only candidate from either even attempting tax reform of the code and the debate. I give him great credit for that.

 152. I used to be more than happy to search out this web-site.I needed to thanks on your time for this wonderful read!! I definitely enjoying every little bit of it and I have you bookmarked to check out new stuff you blog post.

 153. Laughingdog beat me to it:”Buena Vista, VA (B-yew-nah Vista)”I’ve lived in southwest Virginia for 18 years now, and it still drives me nuts when I hear people say it that way. I’ve never actually been able to make myself say it. I default to the original Spanish pronunciation, even if I think about it before I say it.

 154. «Klarer de å få dette til å fungere for mac og linux, samt å la det utnytte flere gmail-kontoer samtidig, blir det et helt genialt system.»Tykkjer at desse programma frå Google absolutt burde vore OSS, eller frie, som dei heiter. Google tener ikkje noko likevel, og desse programma er typiske program som nyter godt av fordelane med å vere fri.

 155. Beth- I could never leave FOD, love the people here. Just took me awhile to lick my wounds, at my age being publicly scolded didnt sit well. But I straightened my big girl undies (they were in a bunch) and decided to do what Ive always done…enjoy time with everyone!

 156. De boosdoener kan “propylene glycol” zijn.Lees even op deze site wat dit met je huid doet.En dit heeft niks te maken omdat het een goedkoop product is zoals veel mensen zullen denken want dit bestanddeel zit zelfs in cosmetica van meer dan 20 euro!

 157. Ask those in-the-trenches-not-yet-out types. They will swear by their sole sustenance – hanging by the strand of hair-by mumbling that oft-quoted, meaningfully boring metaphors of others’ successes. Denying them that narrative metaphor would mean choking them off their source of oxygen.

 158. Greetings from California! I’m bored to tears at work so I decided to check out your website on my iphone during lunch break. I enjoy the information you provide here and can’t wait to take a look when I get home. I’m shocked at how quick your blog loaded on my phone .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways, amazing site!

 159. Whatever Sean. Don't even act like you never went out behind the middle school with some of your shady-like friends to pass around a spoon full of Miracle Whip. I remember doing it in my formidable years. It was crazy and I was there. But seriously, someone should do a PSA about the dangers of Miracle Whip. I mean, we all know it's a gateway condiment. Start up on the Whip and next thing you know you're sneaking your dad's Grey Poupon out of the house and going nuts. This is serious.

 160. I Love the Touché Elat because no matter what the issue i have this Magic Pen erasers it be it dark circles,spots, pores one or two strokes and they are gone. I love the gold Luxe packaging of this and am a sucker for great packaging. A tip i have is to just put some of this above the cupid bow and this leaves yourlips looking fuller

 161. These kinds of queries are the ones every single seller problems using as he attempts to hit a balance among fairness and also success. We’re organization christ-followers that will virtually any earnings gained in the fair and also fair way is well-deserved, regardless of how big or small. Conversely, we all think about virtually any earnings gained through purposeful treatment associated with a a part of a financial transaction to be unconscionable once again, it doesn’t matter how big or small.

 162. C’est déjà très bien que SFR informe ses clients des mises à jours pour Android (le seul à ma connaissance?)pour ma part, mon HTC Desire HD se porte tres bien en 2.2 pour le moment !!

 163. Anonymous: HAHAHAAnonymous: Haha he just needs to cut his hair. I don't really think he can do any other hairstyle! Any suggestions?Anonymous: Hey dear I was the one that tweeted the story + petition and put it on my FB and on SPCA's page. Frankly I don't know if petitions will really do much ):

 164. Je trouve que c’est un bon concept qui pourrait franchement fonctionner dans les grandes villes. La preuve en est les salons ephémères comme il y avait à Montparnasse avec coupe ou brushing à 10€ en quelques instants: à chaque fois que je suis passée devant c’était plein!Mais come toute chose en France, reste à faire passer que ce qui est bon pour les américains peut aussi être bon pour nous…

 165. Hey Joe, I beat you to it mate. Also got fed up of all the corporate bollocks and went contracting. I think your like it.Music does it for me as well, always cheers me up when I’m feeling pissed off. Classic upstarts stuff

 166. Right, because the one captured by the slot would presumably prevent any rotation and you’d need a human assistance to get it in position so that spinning would be possible. Definitely why I was thinking the inner platform would have the ability to go up and down because it could reset itself for the next participant.

 167. Francisco de Bem disse:No meio disso tudo, ficam os militares da FAB com a missão de defender o espaço aéreo com o que tem… e fazendo isso com bravuraComeço a acreditar que o povo, o governo e as próprias forças armadas brasileiras só passarão a dar o valor que as FAs merecem quando algum lunático resolver comprar briga com o Brasil

 168. If presidential debates mean anything at all (a question that is is still to be answered) then Newt has to be the obvious choice. I predict that if Mr. Gingrich becomes the Republican candidate there will be an absolute dearth of debates this fall – one or two at most – and Obama may try to weasel out of doing any debates at all.As for Chuck Norris, I’m much more interested in who Jethro Gibbs is voting for!

 169. Have you ever thought about adding a little bit more than just your articles? I mean, what you say is valuable and all. Nevertheless imagine if you added some great graphics or videos to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with images and videos, this website could definitely be one of the best in its field. Terrific blog!

 170. What do you suppose the odds are that I will get SOME check from Enron?Enron doesn't owe you money. The victims of Enron were their stockholders and employees. Funny, how leftists always believe that corporations owe them money.And what makes you think I'm on the left?Well, if it walks like a duck …

 171. Chris Trott / Well, actually, my behavior does not harm anyone else and i don't really care what you think. My only opinion is that what you're wearing in your profile picture is blasphemy to me–but your other views don't really matter to me. Someone who murders someone else is causing harm to another person and thus it can't be equated to homosexual behavior because that harms no one else because it's consensual. Obviously, murder is not. Is that a unibrow too?

 172. I don’t think this is a sad post. I love moments in time where there is so much emotion — happy, sad, combined — because that, to me, is when life is most REAL and vibrant and tangible. Enjoy your moment. Use it to feel your dad’s continued presence in your life. He sounds like such a remarkable man. How lucky you were to have him; how wonderful that so many will be able to tell stories about him to your children. What a wonderful “after-life” indeed. (so excited for you!!)

 173. A subjectividade do observador, refiro-se ao que para mim é e para si não é…por exemplo nao consigo encontrar tanta beleza nas fotos a cores com encontro nas fotos a preto e branco…e isso pode ser diferente com um otro observador que axe a foto colorida mais bonita porque tem mais cores…

 174. Submitted on 2009/08/25 at 1:00pmAngie,Hey! Thanks for the link to this blog — good stuff. I saw that you’d posted some Italy pix on FB, but I didn’t realize you’d left WM and gone on Sabbatical.GOOD on ya, dear. It’s true, a lot of people don’t / won’t understand. I do. I think it rocks. My wife & I took off almost whole year (2003) and kicked off on a global walkabout. It was one of the most profound, productive and memorable phases of my life.Go Go Go. Great stuff. Where to next?Ciao,B.c.

 175. Quibble: that's A1FI, A1-Fossil Intensive. (I noticed Joe Romm making the same mistake – certain sans-serif typefaces are to blame, I guess.)I agree that changes in sea level don't constitute a global threat. I'm much more concerned about changes in ocean chemistry. That could have severely non-linear effects. The possibility of a "flip" to complete thermal stratification is also a worry.

 176. Hallo . . . Mein Name ist Muhamad Iqbal Darojatun, Ich komme aus Indonesien, Ich wohne in Tasikmalaya in der JL. KH. Khoer Afandi. Mein alter ist 17 Jahre alt. Ich bin Schűler von SMAN 3 Tasikmalaya. Ich gehe in die 12. Sprachklasse. Meine Hobbys sind Schwimmen, Volleybal spielen, und…

 177. Beautfiul card, Katharina! I love the recipe challenge and I thoroughly followed it, but now when I came to add the link to my card I realized lots of people added flowers and adder embellies, too, so my card now looks kind of plain..Hugs, Vanja

 178. I mean why did the Media start showing gay stereotypes which aren’t always true? Also in the old times people didn’t even talk about gay people so why did they start, all of a sudden, talking about them everywhere? Even babies and children know about them!

 179. I’m excited to be taking a retirement class that you will be conducting. I have printed out the materials. It is so much more time efficient if one can take notes on slide print outs – Easier to find when needed. I enjoy your newsletters and am looking forward to your class on Wed. 4/26/12.Gloria Schurman

 180. Se ven deliciosos y aún más si son de los nuestros nada se compara al choclo sembrado en latinoamerica ya que nuestras tierras son las mejores para sembrar, sabes también como son ricos los choclos con mantequilla y queso rallado !uuuuyy!

 181. Guillermo Martinez, es que el tema es ganar dinero, no en una cosa concreta, sino en el conjunto de la división/empresa. Microsoft es probable que no gane dinero con el hardware, pero con el resto de conceptos, sobre todo live, parece que al final les cuadra el balance de la división. La X360 no es más que un caballo de troya de Microsoft para controlar el cuarto de estar, únicamente hay que ver la importancia que le dan a Netflix, al acuerdo con ESPN…

 182. I loved as much as you will receive carried out right here. The sketch is attractive, your authored material stylish. nonetheless, you command get bought an shakiness over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again since exactly the same nearly very often inside case you shield this hike.

 183. , I’ve played enough hockey and watched enough hockey during my four decades on this planet to trust what my eyeballs tell me. Stalberg has obvious physical gifts. But again, is he top 6 material on the Hawks? My answer is an emphatic no. And he sure doesn’t fit on the Bolland line. Meaning the best strategy is to sell Stalberg at what I believe is the peak of his NHL value. He’s got skill and he’s cheap. But he doesn’t really fit what the Hawks need. Not with the current mix of core players and not if the goal is to legitimately compete for a Cup once again.

 184. le problème gps est arrivé avant ou après la mise à jour???? je pencherais plus pour un prob logiciel et non matériel car depuis le mois de mars j’ai pas entendu bcp de personnes se plaindre du gps et de plus je suis d’accord que certaines pièces peuvent être défectueuse mais une puce gps c’est très rare. Enfin de mon côté pas de problème, j’ai fait près de 500km sur plusieurs trajets et aucun soucis, position très précise

 185. I absolutely love the Stonehenge Woodland fabrics. I am working on a Valentine’s Day wall hanging – don’t laugh – our son’s family is living in Romania for his job for 2 years and in order to finish and ship by Feb 14 – I need to keep moving on it. I am also working on the Back to School block party’s quilt – seems like I always have more than one going!!

 186. M.P. : « On peut parfois s’enrichir à me lire »Par exemple en lisant ceci : « Affirmer que ce satiriste […] n’a employé le mot manant que dans une seule acceptation… » ?« Acceptation » ! Quand je pense que j’avais cru jusqu’à ce jour qu’on disait « acception » ! Je vous remercie de me détromper.

 187. You really make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be really something that I think I would never understand. It seems too complex and very broad for me. I’m looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!

 188. I love your top 5 list, esp. #5…I like my hero to have a bit of vulnerability, even if it just comes his love for the heroine. There's just something about a big, sexy alpha who has a bit of vulnerability…YUM! I would love to win this ARC..it sounds awesome!smiles! Christi (snowchris_01@yahoo.com)

 189. I HOPE it won’t destroy you….I’ve just done the same thing, signup for their $12/6 transaction‘membership’, but (being somewhatolder, LoL) I’m looking at largerdividend-paying companies. I haveall of my ‘stock money’ in mutualfunds, and am kind of dismayed atthe expenses I’m racking up, evenin “low cost” funds. I have in the past investedsome money in individual stocks,and had some successes and somefailures. Never before have I had the opportunity to invest a smallamount at a time, LIKE a mutualfund, though. I guess we’ll seehow it goes….

 190. Oi Consuelo!Ótima idéia colocar o look do Roberto tbem… inspiração look masculino,né? A foto dele está linda mesmo. Achei interessante que o fundo nas duas fotos é impactante:na foto dele verde/parque/natureza…e na sua essas lindas listras,luzes urbanas…Amei!!O top branco é lin-do! Amei(2) Bjos!!

 191. fatma diyor ki:merhaba ,kuaför olduğunuzu yazmışsınız diplomanız varmı varsa kıraya vermeyı düşünüyormusunuz vaya ben bayan kuaförü açmayı düşünüyorumçalışabılırmısınız? mail adresime yazabılırsınız teşekkur ederim.

 192. Comp killer in Washington Township (Bergen):MLS #2811406Started out at $434,900.Dropped to $429,900.Dropped to $419,900.Not at $399,900.At least this one is nicely kept up with some updating. Other capes in neighborhood with NOTHING done to them at all are still listed in the $415K – $419K range.

 193. Voor het geval dat de sutuatie nog verder heb ik zelfs mijn tot met 1e klas hardware moeten voorbereiden. Dus nee geendank laat die klojo maar lullen, ik zou namelijk ook nooit ergens voor ingeschreven willen staan als daarmee verplicht verlof moest worden aangevraagd om mijn autonomie tegen de onderdrukker/conman zelf te mogen verdedigen…

 194. Tapez votre commentaire Vous pouvez utiliser ces mots-clés HTML : <a> <abbr> <acronym> <b> <blockquote> <cite> <code> <del> <em> <i> <q> <strike> <strong> Si vous souhaitez être averti par e-mail lorsqu’un nouveau commentaire est mis en ligne, cochez cette case.

 195. Hoi!Wat een leuke winactie! Ik volg je al een tijdje via bloglovin en je maakt me echt enthousiast om natuurlijke producten te gaan gebruiken! Ik ben heel benieuwd naar de lippenbalsem en de shampoobar uit het pakketje, en de rest lijkt me ook heerlijk!

 196. Información impresionante. Muchas gracias por la info útil! Por cierto, estoy teniendo problemas con la suscripción a tu feed RSS, ?podría ayudarme con el proceso de suscripción? De todos modos, en espera de otro post impresionante!

 197. I do agree with all the ideas you’ve presented on your post. They’re really convincing and will definitely work. Nonetheless, the posts are very brief for beginners. May you please extend them a little from next time? Thanks for the post.

 198. I would. I tried to mount the latch in the frame channel (1 1/8″ deep) of my plastic slider and the latch didn’t fit. I called Rob and found out that a plastic door frame requires a latch that doesn’t come in the standard kit and it isn’t mentioned in the website or the installation instructions, but he sent one out right away. With the new latch, I was able to do the installation quickly and the lock worked fine. I am pleased with my Safe Slider lock and, most importantly, my wife is very pleased with the Safe Slider.

 199. My partner and i couldn’t now have requested a straight much better weblog. You’re right now there to offer excellent guidelines, going directly to the point regarding quick comprehension of your current audience. You’re truly a fantastic consultant on this subject theme. Appreciate outstanding right now there for people just like me.

 200. >Gentil délateur : « l’école libé » ça n’est guère que l’Almanach Vermot version moderne-avec-de-l’encre-qui-salit-les-doigts, mais pas moins ringard hélas.

 201. Funderare! Ja, för varje bild (fotografi) med barnporr så finns det ett barn som blivit utsatt. Samma sak gäller för varje bild (fotografi) på en vuxen som blivit våldtagen, misshandlar, pistolhotad, rånad, etc. Dock kan man ju konstatera att för illustrerade bilder (som i serietidningar typ manga eller i TV-spel) så finns inget offer som blivit utsatt, varesig det gäller barnporr, sexbrott mot vuxna, misshandel, pistolhot, rån eller t.o.m. mord!

 202. Per Stefano Besana Le due cose che – secondo me – sono in congruenti a questo livello sono:Incongruenti.Per quanto riguarda la foto: vero che esistevano già curioso comunque vederlo vestito in quel modo in mezzo alla folla Vero che esistevano già quegli abiti. Virgola prima di curioso.

 203. Just now I discovered all the web for this information. Thank to your efforts this search has come to an end now. You wrote the post in a very comprehensive way. So I like to say thanks to you and add your blog to my favorites just now. Enjoy the daytime

 204. I was saddened to hear of Ron’s passing…I have many fond memories of his days here at CarQuest. We always enjoyed hearing him tell stories about his fishing trips and travels with Ellen. Ron was a kind and gentle man who will certainly be missed. My thoughts and prayers are with you, Ellen.

 205. Jessica, Jessica,! I can’t believe how fast the spell worked.Dr ogogoro My bf was back knocking at my door the day after you did my spell. Please put this up on your site so I can tell everybody if they are trying to decide weather or not to use you for there spells, they definitely should. Dr ogogoro is awesome!!!!! His spells really really really work! Thank you so much

 206. , and as the content manager of my company, I say “Bravo!” to more passive attempts at being found on the web. Social Media has it’s place, but good ol’ fashioned copy writing and well placed keywords are timeless. Each time you need a “dry cleaner in Mempis” or the “best salad in Mesa” (it’s at Pita Jungle) you will use that holy Google search bar.

 207. Anger is necessary for healing. I like the "different rooms in hell" analogy. So you're angry at him. You have to be angry at something. It it wasn't him, it would be something or someone else. Just feel what you feel. Your body and soul know the path to healing and peace and they are leading you there. So much love, from me to you, across the miles. xoxo

 208. ako catholic student ever. but i never learned how to pray the rosary. pumasa ako sa theology 1, 2, 3, 4 (nyeta indi naman ako seminarista!) dahil pinainum ko nang pinainum teacher ko ahhaha! charingggg!!!… pero, eto sekret. sasabihin ko lang sayo. Japanese din ako. Nalahian ako nung October 2005. Ayun.

 209. Why you think CSIR or Patent office would respond to your blog, you are not Times Now or Hindustan Times, most of the times comments and stories are based on here-say or half baked RTI where entire intent appears to be criticizing even Nationalist initiatives of GOI in order to gain some eyeballs for your self

 210. It probably means that AI and Boeing has not come to any sort of agreement on the compensation issue. Or that AI and the goverment of India still doesn't know what to do with the 787 order. Either way I don't think it is an idication that these airplanes aren't ready to be delivered to Air India. These planes can be delivered tomorrow if the type certification is done.

 211. Mr. Clean…………………………………….. Same scenario for retired military as well. They take a real hit on any Social Security that they would be eligible to receive, and loose big bucks if they have any earnings above and beyond, which exceeds $8000.00.

 212. In my neighborhood, even though there are a ton of kids, I still have to have light pumpkins and sit outside with 2 big (and I mean big) bowls of treats. If I don’t do this, I don’t get near as many kids as we I would get we wait for the kids to ring the doorbell.Say, you have your porch lights on right? That’s the rule when it comes to trick-or-treaters, if there isn’t porch lights on, everybody passes the house by.

 213. 你沒有誤解我。問題在於要怎麼解釋「在這五分鐘內,我去郵局劃撥,又到企銀辦甲存」的意義。最直覺的作法是用先後這樣的概念,我"å…ˆ"去郵局"後"去企銀,但這種解釋似乎很難不說是暗示"這五分鐘"其實可以拆成至少兩個時段,而這是你在說明為什麼Achilles可以追的上烏龜時不想要的。你大概不想說,在Tn的時候,Achilles"å…ˆ"在Pn,"後"在Pn+1,追到了烏龜,因為那會聽起來像Tn裡還可以分出至少兩個時段,再後一個時段Achilles才追到了烏龜;可是為什麼烏龜在後一個時段裡沒有也向前進到了Pn+2å‘¢?

 214. Es muy tierno y terrible lo que contás. no vivi esa experiencia, pero si un compañero mio y mi sobrina Silvia de http://www.grossoedipo.blogspot.com, sé por ellos lo que se sufre y el compañerismo que se da con los otros papás. Estúpidos hay en todas las profesiones, suerte que no es lo que más abunda. Me alegra que lo tengas en casa y que lo disfrutes mucho, mucho. Besos tía Elsa.

 215. One more thing regarding “fornication” is that in the Greek language it is “perneme” (I believe) and its root, is “porneia”, from which “pornography” comes. I may not have it perfectly spelled out, but there is a connection there.Pornography then goes with Matt. 5: 28.  |  

 216. Me parece una vergüenza el repago, los recortes en Educación y en Sanidad y la imagen que se fomenta, para justificar este ataque al derecho a la salud, de que los enfermos somos delincuentes. Muchos no es que hayamos vivído por encima de nuestras posiblidades, hemos enfermado por encima de nuestras posibilidades, que no es lo mismo. Pero algo debemos estar haciendo mal cuando la impostura y la mentira se nos supone. Mientras quien tiene posibilidades deja el dictamen en manos de un Juez, el tiempo pasa y nuestra victimización es doble.Nevenka Warning

 217. Skecson Holaa..!Tengo un iPhone 3GS recién adquirido en un plan con Telcel, por lo cual esta limpiecito. Y le quiero hacer un jailbreak ya que lo único q qiero es meterle apps y hasta hay, no quiero hacer unlock, y la verdad como eh leído bastantes post unos hablan de guardar las shsh otros de que no subas tu baseband… Ya nose que hacer.. Quisiera saber si me pueden decir que pasos debo seguir para hacer solo un jailbreak y que no me quede inservible mi iPhone como muchos mencionan en los comentarios???Tengo el iOS 5.0.1 y uso windows..

 218. yea, norwegian finally gets out of this place. how did he manage to be here for so long anyway in the first place? the way he criticized people in the past and raised him above all other, he clearly should have the guts to upload a video. at least a posing video with some training footage. but clearly this doesn’t need to happen, cause trying to convince people risking their own health and using steroids / tell people how harmless they are, is just a crime and deserves a ban.

 219. This is definitely a favorite in my stash for it's true gold with a slight patina tone, but Orly Glitz and Glamour is what I reach for when I want super bright sparkly yellow gold.It does look great on you!

 220. Pa mi que se fueron al cine a ver “LOS PITUFOS”.O sino es que todavia no terminan de maquillar su presupuesto, pero lo mas triste es que ni siquiera lo hacen bien porque no es posible que una empresa tenga gastos administrativos un 40% eso si que es un abuso…

 221. Vackra du!! Här var det med en underbar kväll igår med ChillN =)Tycker du gör alldeles rätt i att godkänna kommentarer, negativ energi sprids så lätt och om de inte får något tillbaka så tröttnar de nog snabbt hoppas jag!Lycka till på gymmet! Kram

 222. My fiances father died just a little more than a year ago. His mother has converted into a web-based dating junky. She’s registered for many different dating sights. Even his siblings do it. (both under 21)I believe its crazy. I’d never start finding someone online. If he does not appear or perhaps a traditional fashion blind date. I’d be single. Lots of individuals men are such dogs!Can you ever (or would you) use online dating sites?

 223. Cub meant for Cougar Adolescent impressionable c nsa relation ub looks for women dating services sexy and self-assured cougar for afternoon romp. I am fit, good looking, and much fun. Would love that will help you have a great time. adult sex finder Shawkah, Donji Kasevar, Staraya Kazanka granny sex swingers group

 224. Ah, lecitin! Most már tudom, mit akartam még Neked beletenni a csomagba ;)Ez a homoktövis szirupos sárga cékla nagyon tetszik. Errefelé lehet kapni italként és lekvárként is reformházakban homoktövist. Frissen piacon még nem láttam, viszont ősszel érik, szóval jelenleg nem fogsz tudni hozzájutni.

 225. I was basically curious about if you ever thought of replacing the layout of your website? It is well written; I enjoy what youve got to say. But maybe you can include a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got a great deal of wording for only having one or two photographs. Maybe you can space it out better?

 226. Il va falloir apprendre le langage E.T, sans cela jamais vous n’en sortirez pour 2013.Je ne comprends pas, l’on nous promet la fin de tout pour le 12.12.12 ! Waouh ! aurons-nous une apocalypse dodécaphonique ?

 227. Cute outfit. Your hair looks really good too.And, dude, I totally just saw a woman like that. LONG fur coat, bright pink dress underneath, but she was wearing keds, not punk boots. I thought she looked magnificent. And just to walk to the grocery store!

 228. O clima da Red Bull é diferente, dado o que Mateschitz disse sobre um possível jogo de equipe em Abu Dhabi. Na Ferrari, a pressão por resultados é imensa, ninguém trabalha direito, as ordens de equipe mostram bem o espírito de porco da equipe. Mas dizer que o mérito é praticamente só dele, aí não, né, Ico?! Vettel simplesmente se tornou o mais jovem campeão da história.

 229. Mike, in our struggle against a certain totalitarian ideology, which happens to have adopted religious clothing, insulting the religiousness of the thing is very, very effective.How?It delegitimizes those leaders who exploit the hopes of their believers for a better, religiously improved future. Showing the leaders to be corrupt and the ideology to be unholy makes it a lot easer to convince people to reject ‘religious’ demands and choose rationalism.Fortunately, the job is easy. Islam is self-insulting, once the sources are .I don’t think this constitutes ‘abject foolishness’.

 230. Let us know if we can help, for sure. I do live in GA. I will message you.Glad I could share it. I’m a nerd like that. It’s just like the words, “mystery” and “history”; they are rooted in “my story” and “his story”. Oh, I could go on… lol

 231. I used to be very happy to search out this internet-site.I wished to thanks for your time for this wonderful learn!! I positively having fun with every little bit of it and I have you bookmarked to take a look at new stuff you blog post.

 232. Attivissimo:Approfitto del fatto che sei del posto visto che ho solo le mappe italiane sul navigatore: sai per caso se il tunnelgelmini abbia degli svincoli per Bellinzona &/o per Locarno?Serve la vignetta?Grazie in anticipoCarson

 233. What i do not understood is actually how you’re now not really a lot more well-liked than you might be right now. You are so intelligent. You already know therefore significantly in terms of this matter, produced me for my part imagine it from so many varied angles. Its like men and women don’t seem to be interested until it is something to do with Lady gaga! Your personal stuffs outstanding. Always care for it up!

 234. adoro le sneakers…ne ho provate parecchie, ma le mie preferite restano le all star di converse…che considero le vere e proprie sneakers. carinissime anche quelle di golden goose, che non ho visto nella tua collezione. provale!ciao momben.com

 235. If only more people knew how much that kind of thinking can change your life. It seems like a simple thing which could not possibly have this kind of impact. But – it actually does.Happy for you that you managed to find it for yourself

 236. Offhand I’d say as hard as getting a CANDU licensed in the States.At one time there was a move to license CANDU reactors in the U.S. but the costs of the licensing action and the uncertain market caused AECL to abandon the program in 1994. In 2005 Dominion Resources, one of the largest US utility companies, abandoned interest in using ACR technology. AECL had been counting on Dominion to license its product for sale in the United States.

 237. 06 juin 2011, 16h54 Pfff Ils ne savent plus où donner de la tête ni comment contrer l’émergence des réseaux sociaux… Et cette censure ne fait que confirmer l’ampleur du truc, non mais où va-t-on??

 238. I was just searching for this information for some time. After 6 hours of continuous Googleing, finally I got it in your website. I wonder what is the Google’s problem that does not rank this type of informative websites closer to the top. Usually the top websites are full of garbage.

 239. “I believe nonviolence and local economic self-sufficiency are the paths to peace — and peace requires equality,” Maczka said. Oh, just let them idiots try and implement the “local economic self-sufficency”. =))) Put them in charge of it, or let them drive grain harvesters, or hand out personal pitchforks, rakes, spades and hoes to them. In a couple of famine years they will forget that last E-word she said. =))

 240. Good afternoon Bev, wow this is such a stunning card hunny i love the Sarah Kay image and that pleating looks gorgeous. Hope you've recovered from your weekend at ally Pally, you must be shattered. Have a wonderful week hunny, hugs Linda x

 241. É impressionante a sucessão de problemas de largada do Barrichello nessa temporada. Diante do que se viu, quem saiu no lucro nessa prova? Button, que viu o 4º colocado do campeonato pontuar mais que outros adversários?Barrichello que conseguiu descontar mais dois? Ou Vettel que foi ao podium? Eu não saberia dizer.

 242. du grand n’importe quoi, quoique meme si les moyennes ne sont pas aussi détachées, je pense qu’il y a du vrai là dedans lol.pas mal les charpentiers–> qui ont des grosses poutresJe précise, je fais de la musculation (sans produit) et mon sexe n’a pas bougé, il est toujours au dessus de la moyenne générale lol +28Was this answer helpful?

 243. Merci a vous de rajouter encore quelque nom sur ma liste de chose a voir en Australie, de mon coté je suis tombé sur une émission l’autre jour a la TV ( sept a huit ) et il montrait une sorte de festival du burn qui ce passe au mois de janvier et sa s’appelle le SUMMERNATS et perso j’espere aller voir sa aussi sa vraiment l’air sympa voir de belle mécanique en expo et des rodéo , du burn sa fais aussi partie de la vie australienne !!!!

 244. Hi Elaine!I really enjoy your Forgotten Realms novels and have most of them in my vast book collection. I especially love how you portray Khelben Arunsun as he is one of my favorite characters in the Realms. You certainly know how to make characters come to life beyond the pages (e.g. Elaith). They have such amazing journeys and history! I was wondering… do you plan to write any more novels for FR? I would love to see how Elaith has turned out since the Spellplague. Thanks for the great reads!

 245. Jag sÃ¥g nyss hos Rosenvante hennes fina semesterbilder och dina är ju lika fina! Vilka fantastiska naturbilder! Kul att du har köpt en nÃ¥lbindningsnÃ¥l! DÃ¥ är det kanske din tur att komma igÃ¥ng med ett projekt nu… :)Ha det sÃ¥ gott!!

 246. Sidewalker: you’re our resident East Asia expert.Tell us, please, if South Korea owes its prosperity to:1. Winston’s American armed forces?or,2. its people?or,3. a combination, of which the Americans are but a foreign contributor rather than the cogwheel?Thanks!

 247. this to Kelly but for anyone else reading this I found it incredibly irritating that Jason “Mr Serious Film Reviewer” Solomans compares her to Catherine Bigelow cos she is “tall and hot”. When was the last time the appearance of a male director was referred to in an interview? Sorry, I know it’s a well banged drum but it’s 2010 and this shit is still a massive part of the problem.

 248. Hands down, Apple’s app store wins by a mile. It’s a huge selection of all sorts of apps vs a rather sad selection of a handful for Zune. Microsoft has plans, especially in the realm of games, but I’m not sure I’d want to bet on the future if this aspect is important to you. The iPod is a much better choice in that case.

 249. Anonyymi, eihän tässä keskustelussa ole luokiteltu ihmisiä eikä edes juurikaan kirjoja vaan lähinnä pohdittu lukemisen motiiveja ja pahuus-aiheen kohtaamista eri kanteilta, oli se sitten kyökkipsykologiaa tai ei. Minusta tämä keskustelu ei ole ollut joutavanpäiväinen eikä myöskään kaikkitietävä tai jyrkän julistava, jos tarkoitat luokittelulla sitä.

 250. It would be fine and all if disposability was not a primary feature, benefits were equal to regular work, and that it doesn't make you a second-class citizen wherever you go. There might be exceptions, but only for the folks for whom have no problem anywhere.

 251. Masukan buat management hpai dan tolong di sampaikan ke pada management pabrik kopi radix di palembang, saya sudah dua kali dapat jatah kopi radix baru dr palembang, kemasannya kurang bagus, ada sebagian sachet kopi yg bocor di bagian ujungnya, kemungkinan pas proses pengemasan oleh mesinnya kurang sempurna, klo sachetannya belum di pisahkan memang belum ketahuan bocornya, di ketahui setelah tiap sachetnya di pisah-pisahkan. tolong di perbaiki ke depannya, terima kasih

 252. Good day very nice website!! Man .. Beautiful .. Wonderful .. I will bookmark your website and take the feeds also…I am happy to seek out numerous helpful info here within the put up, we want work out more strategies on this regard, thank you for sharing.

 253. thanks a million…I’d have to check with you here. Which is not something I usually do! I enjoy reading a post that will make people think. Also, thanks for allowing me to comment!…

 254. One of the best parts of reading blogs, blogs like yours, is discovering that we are not alone in the obstacles we face, the issues we tackle. If people are willing to share their stories, it will only open up our pool of understanding and compassion even wider. We will feel even less alone in our struggles. I think this is a brilliant idea, Aidan. I look forward to hearing about the complicated, complex and beautiful lives of other women (and men). ~Jocelyn

 255. naturally like your website but you have to take a look at the spelling on several of your posts. A number of them are rife with spelling problems and I to find it very troublesome to tell the truth nevertheless I will definitely come back again.

 256. Thanks for posting about this. There?s scores of important tech data on the internet. A person?ve got a lot of which data right here on your website. I?m amazed ? I attempt to keep a few weblogs pretty on-going, but it?utes a struggle occasionally. You?ng carried out a great job with this particular 1. How do you get it done?

 257. Prashant:This seems to be a very interesting case as one set of parties went to the IPAB.So, what is happening on the IPAB action? Both your posts are very detailed on the Delhi High Court matter, but not much information on the IPAB front. Do you have information on what is the latest at the IPAB front?anon..

 258. I know this if off topic but I’m looking into starting my own weblog and was wondering what all is required to get set up? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I’m not very web savvy so I’m not 100% positive. Any tips or advice would be greatly appreciated. Many thanks

 259. Thanks a ton for your post. I’d really like to comment that the expense of car insurance varies widely from one plan to another, for the reason that there are so many different facets which give rise to the overall cost. By way of example, the make and model of the motor vehicle will have a large bearing on the price tag. A reliable outdated family automobile will have a more affordable premium than a flashy expensive car.

 260. Good for you! I too am saddened by all the trees killed to create “holiday spirit”! My tradition is to buy native living pine trees in pots, complete with dirt & root,s from our local nursery! I keep the little tree on the patio for 2-3 years, so it can share the holidays with us more than once. After that, it gets planted! YAY! Happy Holidays to you and your eco-friendly spirit.

 261. I managed to get the “Wolf” set for my friend for not only a good price on ebay but I also got it 4 days before Christmas last year. When she opened the box my husband and I both thought she was going to cry. It was an awesome gift. I can’t wait to show her this tutorial and create a card with her. Thank you so much!!

 262. Its such as you read my thoughts! You seem to understand so much approximately this, such as you wrote the e-book in it or something. I feel that you could do with a few % to power the message home a bit, but instead of that, that is magnificent blog. A fantastic read. I will definitely be back.

 263. To adorando Once Upon A Time, que para mim junto de Smash, foram as melhores novas séries de 2011-2012 até agora! Apesar do episódio ter me decepcionado um pouco, mas o próximo é da Ruby e isso é ótimo!

 264. Pour la première, faudrait être sourd : Friedman est passé partout ces derniers temps en disant qu’Amadine allait bien, pour ses 30 ans.Quant à la dernière, sans le « si vous êtes malin », je l’aurais p’tet’ tenté à 2 années près, mais là, obligé en 0…

 265. Tom, it's good to see a fellow Prince Willian (forgive the neologism!) in the threads! One thing we as a culture seem to have forgotten: Past is prologue.When Rome fell, many factors came into play. Among them were weak borders and a self-indulgent ruling class. The Mohammedans were highly motivated and aggressive.Hmmmmm….

 266. A po co wyjaÅ›niać kolejnym naiwniakom, że ma siÄ™ dość tych gÅ‚upot, które pletÄ… różne jeÅ‚opy, dzisiaj na modÅ‚Ä™ ojczyźnianÄ…, wczoraj albo jutro w gazowni, koniecznie z użyciem przymiotnika “porażajÄ…cy/a/e”.

 267. …”Not keen on the posters at all, visually speaking. They all feel too familiar – as in seen that sort of thing before – and a bit out of sync with the rest of Vodafone’s illustration work. However I can see how tough this particular brief must have been so on the positive side well done on getting a clear message across so succinctly”———–is it you jeremy craigen?

 268. Hi Sue,When bloating comes on suddenly like that a bacterial infection is often involved (gas produced by bacterial); more common in hot temps. Moving to a cooler location may help, (refrigeration has worked with some species) but you’ll need to see an experienced vet to accurately diagnose. Un-mated females may also retain eggs; bloating more evident as eggs begin to decompose. Sorry I cannot give you more useful advice. Please let me know if you need help in locating a vet.Best, Frank

 269. "The one that serves you your music and movies in a very consumer-unfriendly wrapper, protected by the DMCA."You're kidding, right?You must not be aware of the problems the music and movie industries have with piracy and file sharing networks.IP is much harder to protect than physical property. There is no lock that can't be picked.

 270. yea fck that that is cheating. juss put it to her like this would you like if i did that shit to you?? what if i was talking to some girl like that wouldn’t you think that it was cheating?? and if it was you merely looking for attention then why is it that i had to catch you as opposed to you juss telling me.

 271. my subst: Barley Tea. It’s actually recommended in D&C 89.You can buy raw barley and roast it, grind it, and make tea. Or you can buy roasted barley, grind it, and make tea. Or you can buy bulk roasted barley that is already ground. Or you can buy it already ground in tea bags. Look for it at Asian grocery stores.

 272. when I first heard of securitised mortgages nearly twenty years ago I knew that it was storing up trouble, this increased the velocity of money giving the impression that there was more than there really was and the shortfall was made up with derivatives or funny money but not so funny now. Milton Friedman tried to claim the credit for this but Copernicus or Gresham discovered it about 1600 the Spanish Gold inflation and when I unraveled the Black-Scholes equation I thought that they should be in cells on either side of Bernie Madoffjames hilferty

 273. Smile 😉 scrive:Ma la smettete di commentare contro Justin!? se avete qualcosa da dirgli andateglielo a dire in faccia visto che attraverso un comupeter continuate a prenderlo in giro..voglio vedervi dirgliele in faccia queste cose!!! E comunque avete rotto voi le palle con i vostri commenti da BIMBEMINCHIA! perchè lo siete voi se fate cosi!!

 274. we cant take anti depressants it really seems to screw us over. some alters sleep some get suicidal some manic some even more depressed, after countless attempts finaly it was decided by our gp and psych so leave us an anti depressants alone. We sometimes wish it could be different for us.

 275. 145I think that’s a very dangerous comment for a parent to make to his child. What if that little girl decided she wanted pink hair, and spent three years eating nothing but smoked salmon? Sure, her omega 3 levels would be good, but the sodium would kill her.*shakes head*

 276. dijo…:huy tantas cosas no hice, entre ellas: No leí este blog antes.No publiqué una entrada en mi blog el día de mi cumpleaños.No estuve en una orgía.No me compré el violín.No me anoté en el conservatorio.Y una larga lista de etceteras que ni da mencionar, por que son muchas, creo. Suerte y espero que el mundo no se acabe asi puede seguir leyendo este blog.

 277. A bit of trivia at this point:”Presumably the major prize would have been Gibraltar for Spain. And thats what so interesting. Spanish and German/Italian interests would be precisely aligned, a win/win situation.”The British were thinking of that possibility, and a commander of the royal navy formulated a defense plan for Gibraltar.The name of the man? Ian Fleming.The name of the plan? Goldeneye.It probably had to do with womanizing the shit out of Spanish soldiers’ wives.

 278. Beste Rachel,Bedankt voor de gastvrijheid. We hebben meteen al de doek gebruikt. Vandaag zijn we naar de stad geweest en Erol droeg Merdan op zijn borst (zie foto).Merdan vindt het erg fijn in de doek. Eerst een beetje huilen maar daarna was hij stil en keek een beetje rond. Na een tijdje sliep hij rustig. Gisteren heb ik de doek meteen gewassen en vandaag gestreken. Hij was al wat zachter.Bedankt voor je fijne advies!

 279. sepatutnya diorg masuk mahkamah tertutup.perbicaraan dilakukan depan hakim,jimmy,suhaila dan peguam..orang2 lain tak yah masuk campur..masa kakak aku bercerai, mak aku tak masuk campur pun..keluarga mentua dia pun masa,,..walaupun kakak aku retis..tapi perceraian dia ada kaki bizi body g canai..yang aku hairannya..sape la jd bizi body g call wartawan segala2cakap

 280. Elle a osé ! Elle a osé ! La sinistre du Logement a rendu visite sous sa tente humide au gréviste de la faim qui meurt à petit feu pour mauvaise gestion….alimentaire. On avait eu la tente à Ghadaffi élyséenne, on a la tente à Ghatignon devant l’Assemblée nationale ! Si on continue à bichonner ces écoléoptères, on est foutus …. Mon bien-Aimé est d’accord…Il est toujours d’accord.

 281. Finally! Thank you So much. As an Event Videographer and Member of YouTube since 2005. I wished I signed up for a Directors account back in 2006/2007 where that would've been the only way to upload beyond the 10 minute mark, but I didn't.This was the only feature I asked for as an Avid YouTube User for years and my Audience would be very pleased.Thank You So Much.-youtube.com/band1

 282. Jippi-a-ey!Her, i vÃ¥r lille leilighet pÃ¥ 56 kvm florerer hybelkaninene. Flytter inn i vÃ¥rt første hus til høsten, og da hadde denne søte lille hjelperen vært kjekk Ã¥ ha =))★271 stk tipset, og link delt pÃ¥ facebook ★God sommer! Hilsen Kirsti (granhus@alumni.ntnu.no)

 283. Essa besta desse Jorge deve ter algum fetiche com chineses ou então é também um amarelo. Grandessíssimo anormal! Podes discordar dos posts e deves manifestá-lo, mas não precisas de chegar ao ponto de ofenderes o seu autor.

 284. walau…those who hate rockson just shoo please. if u dont like the way rockson writes his blog, then dont come here. rockson-haters r so spastic, just wanna attract attention like xiaxue-haters.if u really hate rockson, then u shldn’t even visit his blog.i love u,rockson!!!

 285. Spot on, caríssimo Professor. E se me permite, gostaria de destacar a pessoa divina do Espírito Santo, que é Tradição por excelência. "Recebei o Espírito Santo", disse Cristo, é portanto entregue (tradito). É também entrega, procedendo do amor do Pai e (através) do Filho.

 286. I was feeling the mounting panic of not being able to get a post up tonight when I came across this post and man, I needed to read it. It allowed me to take a deep breath. I’m new to blogging – about 4 mos. – and then I got into Twitter etc. and I do feel pressured, a blog is like a live thing that needs all kinds of attention if you want to keep it alive and growing – I just refuse to neglect anyone who actually already is alive/breathing in my family (although I’m sure they would disagree!) Anyway thanks so much for this post, it helped me. (-:

 287. That’s what they want you to think and they’re doing a great job of it. Atlantis wasn’t just an island otherwise it wouldn’t have had ten kings ruling over it.. Why would it take ten kings to rule an island the size of Hawaii? The only geographical place that makes sense for Atlantis is in the carribean and North America. Nothing else makes sense.. Not Antarctica, not Thera, not Spain, not Cape Verde, no but North America. North America had several volcanic eruptions in 10,000 BC.

 288. aah, I must agree that gun vs gun full on rushing usually isn’t too smart, unless it’s right after a great fake and some proper flash/SMG workbest ofcourse is to switch between a few different tactics, most of the time taking it easy and playing to get picks, with here and there a few full on rushes to not become to predictable 😛 but yeah nice clip then! ps: F2F should go dreamhack instead of only millenium :I

 289. Hallo Vayavon,die Videos werden noch online gestellt – hier im Campus.Die Videos werden geschnitten, von den Rednern freigegeben und dann von uns noch bearbeitet.Da dies bei den Teasern schneller geht, wurden diese zuerst hochgeladen.Die anderen Videos folgen aber danach.Vorweihnachtliche Grüße,Simon

 290. Juju dit :SalutTu es super sexy . J’ aimerais qu’ on fasse connaissance et plus si affinité,si tu n’ es pas contre . Je suis un jeune homme brun, yeux bleu, grand, mince,assez sportif, et chaud bouillant . Ca te dis qu’ on fasse connaissance ?J’ attend ta réponse .

 291. "Has the Iranian government determined to war against us?"Are you serious? you speak like a neocons, i.e., a pupet from those very one that you want to denounce.At least, guys like Dick Cheney knows that Iran or Irak don't want a war against us, that's why they had to make up stories. Good blog anyway. Thanks for sharing your thoughts.

 292. Quoi encore Bob dylan ? moi je l’adore aussi ! au fait pour répondre a ta question : non je suis désolée je ne pourrais pas te montrer ma maman en photos ( elle n’aime pas qu’on la prenne en photos et elle ne veut pas que je mette une photo d’elle !) encore désole par contre je pourrais te montrer ses peintures !salut !

 293. Thank you Marina for your explanation. 😉 That totally makes sense. Duochrome polishes in general are on the sheer side and these ones are no exception, although these are pretty good. I have yet to try these over black base.Just today I saw the complete Peacock display, including the black nail polish, the polish no. 720 in the highlighter. Polish no. 720 didn’t look interesting to me and there was no tester for the highlighter …Maestra’s last post …

 294. They’re being ever more weird than usual about the comments they delete. I pointed out that student murders have happened at Harvard, Yale, the U. of Virginia, etc., and it was deleted. They really do put more time and resources into moderating their comments than they do into reporting news.

 295. Ich wurde jetzt auch schon 3 mal von der Nummer angerufen … im Büro … Jedesmal wenn ich mich melde wird dann einfach aufgelegt. Zurückrufen trau ich mich nicht, weil ich bedenken habe, dass es dann so eine “Falle” ist und sehr viel kostet.

 296. watching Drew was a pleasure tonight, he was hustling, moving with out the ball, all good stuff.the bench was a tad weak in the first half, but i like the way PJ worked them back in during the 2nd half.sasha did get a quick yank, had a lapse on D, fought with LO, and the next thing ya know, Wow was out there.means the focus on D is for real!thanks Warren!

 297. Hmmm, this one is hard to decide on, the video was brilliant.Pink pants guy is wearing Une Voix Noire.Purple vest guy is wearing musc ravageurBlack blazer guy is wearing secretions magnifique (as it is always the normal ones that shock you)Pink shirt guy is wearing Putain de palace.Andrea. xx

 298. Un plaisir de lire cette chronique. Nolwenn est une véritable artiste et de talent. Tu as été totalement charmée par son dernier opus. Moi, j'en garde une certaine déception. Je m'attendais à quelque chose dans la même lignée que "Faut-il, faut-il pas". Je me suis peut-être déçue moi-même en fin de compte… La seconde écoute me le confirmera… ou pas 😉

 299. online pokies australia…wish other pokies online systems are a few old age has culminated Net week. Here are the werewolves or hitmen and the Kings moving on to your readers. But it costs to progress a universe leader in senior high performance twist, your goal. We have got p…

 300. Beautiful Bashini, I pipe them all onto baking paper and then slide them onto a tray when I have room in the oven rather than leaving it in the bowl. I put one tray in and then when looking almost ready i move it to the lower rack in the oven and put a new tray in on the top rack.

 301. Wow, incredible blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your site is excellent, let alone the content!. Thanks For Your article about O VERÃO 2010 ESTÁ AI, ENTENDA OS TIPOS DE PELE – PELE NEGRA | Vittalisa .

 302. I love those!!~ So far the haul I’ve only gotten this month are gym wears =( I miss Macy’s.. The nearest one I could get into right now is Forever 21.. I sooo love the green top.. You should try wearing shorts in them and add up some accesories for a more sexy look on that one..

 303. It’s the truth. My children get home and I’m excited to relax and do something fun..then it gets to be 4:30 and we have to put the brakes on everything because of homework and piano practice. Heaven forbid there are afterschool activities. Good Luck. (Great image)Jamie recently posted..

 304. why did you loose your dl in ca and have to file asr22 in ca to get them back? and if your are with the same ins. in your new state you will need the sr22 until they you you do not need it

 305. Posted on December 14, 2012 at 12:31 pmI just like the beneficial facts you provide you with in the content articles.I will bookmark your blog site and check yet again listed here continually.I’m very certainly I’ll understand a great deal of recent things precise right here! Good luck for that future!

 306. The recommendations you provided here are extremely valuable. It turned out such a fun surprise to see that looking forward to me immediately i woke up now. They are continually to the point and simple to understand. Thanks a lot for the valuable ideas you’ve got shared in this article.

 307. I’d love to hear how it works for you ultimately. We’ve embraced this lifestyle for the long term, but I’m really looking forward to seeing how 30 focused days pan out. Good luck!

 308. kathy,Obviously you have no meaningful connection to Wall Street and I can tell from your comments that you know nothing about deriviatives.Derivatives themselves have NO connection to the decision of a borrower to default. The derivatives are part of a system that was meant to protect the Lenders and Investors from deadbeat borrowers. When the usual percentage of borrowers defaults, the system works just fine.When too many borrowers default, the system is overwhelmed. But any way you cut it, the borrowers were the ones who defaulted. No one else stiffed the lenders.

 309. develop elements of surprise and suspense in…any form of writing.ideas are problems waiting to be solved. they are difficulties to conquer, snares to escape, or treasures to win. good writing begins with a series of fascinating or entertaining or important ideas. it then weaves those ideas into…

 310. Sure rockstar , there is an art Designer of the Future here among them Nacho Carbonell, Peter Marigold, Tomáš Gabzdil Libertiny, and Yael Mer and Shay Alkalay of Raw Edges …My selection: Yael Mer and Shay Alkalay of Raw Edges

 311. 6-2-12 spune: Ma puteti ajuta si pe mine? Am si eu probleme cu calculatorul, introduc un dvd si nu-l mai vede si inainte il vedea Am intrat si m-am uitat cum ati zis voi start/run/dxdiag/display si vad urmatoarele:Name : RADEON 9200 PRO;manufacturer: ATIChip type: RADEON 9250 AGP( 0×5960)Dac type : Internalc DAC (400Mz) So, am sau nu placa video?Merci! -39

 312. Wow, absolutely stnuning. You’d never guess this is a night shot.What I’m wondering though, how did you keep the camera still for so long? I’ve been out taking some long exposure shots myself and the slightest breeze always seems to cause some form of blurriness in my images (for exposures over 10 seconds mostly). And yes, I’m using a tripod

 313. hi Ren,I don’t know what happened to my original reply to you! You’d think, since this is my site, I wouldn’t manage to lose my own comments! But noooo… I looked into the subtitle issue and have also written them asking them to add subtitles to the movie. I’ve not heard back. It does seem like a massive oversight on their part.On a separate note, would love your opinion of Loving Lampposts.

 314. Thanks for your posting on this weblog. From my experience, periodically softening right up a photograph may possibly provide the photographer with a dose of an inventive flare. Sometimes however, the soft clouds isn’t just what you had planned and can frequently spoil an otherwise good snapshot, especially if you intend on enlarging the item.

 315. I wonder why the multiuser WordPress would be any different than the single one? That’s very weird. At least you were able to find a solution to the problem. That’s one of the things I love about WordPress, there are so many plugins available that you can almost always find a solution to a problem.

 316. C’est vrai que si tu n’as aucun retour et que tu vois dans tes stat que tu n’as pas vraiment de lecteur, la motivation doit très fortement baisser.D’ailleurs, je ne cesse de dire que sans vous, mon blog ne serait et de loin pas, ce qu’il est aujourd’hui!

 317. je m’en prends pour une fois* aux sottises de la fort sotte et prolifique ZerbinetteDominique, je vous remercie pour vos efforts de modération. De f…teuse de m…de, j’en suis arrivée sous votre clavier à sotte et prolifique. Attention, retenez-vous, bientôt vous allez vous repentir et vous me ferez des compliments !!! (Il faut bien se partager les admirateurs dans le marigot, Rachida a La_Mer, Clairon a lc2s et j’ai Dominique.) * j’apprécie particulièrement « pour une fois »…..

 318. Людмила:+ Развитие темы удаленной работы. Профессии: менеджер социальных сетей, менеджер интернет-проектов, удаленные помощники для предпринимателей, онлайн-консультанты, удаленные онлайн-операторы на телефоне, удаленные менеджеры по холодным звонкам.

 319. (Bin ungerne derjenige, der neue Ansätze und Ideen so flott abtut, aber es gibt in Deutschland dummerweise einiges, was einfach nicht funktioniert. Frag mich mal, wie gerne ich Vorschaubilder für Texte bei QUOTE.fm integrieren will, weil es jede amerikanische Seite auch macht, weil es gut aussieht und alles auflockert. Und dann frag mich mal, warum ich es nicht tue: Kein Fair Use.)

 320. Sono concorde con il tuo articolo Paolo.Sarebbe ora di smetterla, perché questi oneri poi ricadono sul costo del supporto originale e questo non fa altro che incentivare la pirateria.Da che mondo e mondo nulla e sicuro o inviolabile al 100%.Per me, come ho scritto nel mio articolo sul mio blog, sarebbe meglio abbassare i prezzi dell’originale per disincentivare già enormemente la pirateria.

 321. What i don’t realize is actually how you’re not actually much more well-liked than you may be now. You are so intelligent. You realize thus significantly relating to this subject, made me personally consider it from a lot of varied angles. Its like women and men aren’t fascinated unless it is one thing to accomplish with Lady gaga! Your own stuffs excellent. Always maintain it up!

 322. Considered the military balance between the Taiwan strait, it is unlikely that the PLA landing party can enjoy either NGS/CAP, thus they would need to establish the beach in a speedy manner. They might not have the luxury to wait for ASM/PGM to finish the job.

 323. not sure i can define myself as frugal. i do save a big chunk of what i make and spend “guiltlessly” otherwise. as long as i am meeting my saving and investment goals, i don’t pay much attention to the rest. i suppose on a macro level i am budget conscious relative to my income.

 324. Faster update for local google would be nice. My local listings have been “Awaiting next update” since August. Despite that I’ve added the address to the footer of every page, added and verified the listing in local, when you search for my business it has an incorrect street address and map in the SERP. (The “Show Map of” bit)

 325. Benvolgut avi , que vagi molt be la setmaneta !!! que s’ho mereixen .Per fi l’imatge que tant he trobat a faltar amb el seu permís me la guardo eh , magnifica com totes les del seu autor , no pateixi que li regarem el ficus ja fare torns amb la nena *****

 326. We met the Lee’s in 2009, and became good friends with them. They are one of the most caring,,giving, & loveable couple we have ever had the pleasure of knowing. It does not surprise us at all what they are doing for these children. Thank you & GOD bless you both,

 327. I must voice my admiration for your generosity giving support to all those that actually need assistance with this one field. Your personal commitment to getting the solution along appeared to be extraordinarily interesting and have usually encouraged those like me to get to their desired goals. Your personal insightful recommendations means this much a person like me and especially to my colleagues. Best wishes; from everyone of us.

 328. Britta: Ja, det er netop meget afslappende, med hensyn tilvejret er det idag pænt og vi har ikke haft varme på, men i går blæste det temmelig meget:))Ellen: Ja, det er en dejlig plads. Det der med strikkearrangement i sommeren, det var være at overveje :))

 329. "Translate your website with Google: EXPAND your audience globally". (un)fortunately "expand" doesn't mean "reach" your audience. There is a HUGE difference between translate (something that Google does pretty well to be an automated tool) and localize which is something you should do in order to penetrate a market…

 330. Cara Suzana:Para o efeito, a situação é a mesma.Afinal de contas estamos a pagar um serviço cujos empregados publicamente destroem o conteúdo da mensagem que devem dar e pela qual são pagos. Se não há razão para despedimento por justa causa…Aliás, ficando tudo na mesma, a atitude decente do Estado é denunciar o contrato de prestação de serviço.

 331. I would like to thank you for the efforts you have put in writing this blog. I am hoping the same high-grade blog post from you in the upcoming also. In fact your creative writing skills has encouraged me to get my own web site now. Really the blogging is spreading its wings fast. Your write up is a good example of it.

 332. Pakko minunkin suositella Menitaa Korkeavuorenkadulla. Siellä on paljon neulontalehtiä ja -ohjeita, ja henkilökunta osaa yleensä neuvoa. Isoo plussaa ihanista alpakka, merino, villa ja kashmirlangoista, eikä esim. dropsin alpakkavillalangat ees kalliita ole!Vaikka on tullut neulottua monet sukkaparit, parit lapaset ja pipoa, ei minultakaan onnistu vielä toi pitsineulonta 🙁 Mielestäni sukkapuikoilla ja pyöröpuikolla vaan on helpompaa saada kauniimpaa lopputulosta.

 333. I was wondering if you ever considered changing the layout of your site? Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having one or 2 pictures. Maybe you could space it out better?

 334. onleyone DLS:blah, blah, blah. note that just because joe posts something it doesn't mean he endorses it. THIS is an example of where the Real Far Left actually is, not in the “MSM”. how much of this kind of tripe did we see on clinton when she was running? but that was all “fair and balanced”, right?maybe if palin actually talked to the press (what a CRAZY, librul idea!), the diarrhea would slow down to a trickle.

 335. The easiest method for getting a payday loan online requires filling out a rather lengthy form, which requires an initiation fee ranging from $200 to $400 with annual fees up to $60. They will, however, add 5 percent of any third party by the borrower.

 336. cette horrible, j’espère que ce n’est pas un nourrisson en décomposition. son visage est qu’il aurait pu être brutalisé…jme fais des films horribles mais bon…